Při letní brigádě vyžadujte písemnou dohodu!

Posted by admin 04/07/2013 at 07:29

Začíná léto a mnozí studenti nastoupí na letní brigádu. Nejčastější forma pracovněprávního vztahu mezi studentem a zaměstnavatelem je vymezena dohodou o provedení práce. Jaké jsou náležitosti této dohody? Jak postupovat v případě neproplacení odměny?

Shánění brigády není nic snadného, když se již poštěstí, student často nepřemýšlí nad praktickými aspekty pracovního práva a může být následně velmi nemile překvapen jednáním nečestného zaměstnavatele. Mimo tyto skutečnosti by se každý student měl zaměřit i na otázku, jak vysokou odměnu může očekávat v daném měsíci, a to z hlediska případné povinnosti odvádět pojistné na sociálním a zdravotním pojištění.

Raději písemně
Dohoda o provedení práce musí být uzavřena mezi studentem a zaměstnavatelem v písemné formě, přičemž zaměstnavatel je povinen vydat jedno vyhotovení dohody studentovi jakožto zaměstnanci. V žádném případě není vhodné, aby se student nechal „přemluvit“ k souhlasu s vyhotovením dohody o provedení práce v písemné podobě až po několika týdnech po nástupu na brigádu. V případném následném vymáhání dlužné odměny by absence písemné dohody o provedení práce byla zbytečnou překážkou k jistému úspěchu ve sporu.
 
Náležitosti dohody
Rozsah práce stanovený dohodou o provedení práce nesmí přesáhnout v kalendářním roce 300 hodin. Pokud student koná u stejného zaměstnavatele v témže kalendářním roce práci na základě jiné dohody o provedení práce, rozsah takto odvedené práce se započítá do tohoto zákonem stanoveného. Zákonnou náležitost dohody o provedení práce tvoří rovněž uvedení doby, na kterou se dohoda uzavírá.

Určitě je vhodné i vymezení místa výkonu práce, druh práce a samozřejmě odměna včetně její splatnosti. Většina dohod o provedení práce využívaných zaměstnavateli bude mít již předem připravenou formulářovou podobu, avšak pokud je to možné a zaměstnavatel je ochoten přistoupit na jednání, vymezte veškeré náležitosti dohody dostatečně určitě. Lze jedině doporučit v dohodě o provedení práce vymezit skutečnosti a důvody pro možnost odstoupení od dohody o provedení práce.

Vymáhání odměny
Bohužel nastanou i situace, kdy student i přes opakované urgence a žádosti nedostane slíbenou odměnu za odvedenou práci v termínu dohodnutém. Následně bude vhodné zaslat oficiální předžalobní upomínku ideálně formou doporučeného dopisu s dodejkou, a to s „rudým“ pruhem, která může působit velmi dobře psychologicky na úhradu dlužné odměny. Věnovat čas a nechat si záležet na textu předžalobní upomínky s uvedením veškerých skutečností. V předžalobní upomínce může být i zmíněno, že bude zvažováno podání podnětu na Státní úřad inspekce práce. Pro zajištění důkazů pro případný spor je vhodná zároveň emailová korespondence se zaměstnavatelem, kde by byla uznána dlužná odměna. V případě argumentace špatnou finanční situací, trvejte na sepsání uznání dluhu v písemné podobě, které by velice ulehčilo procesní postavení v případném soudním sporu. Není-li nakonec mimosoudní dohoda možná, pokuste se domluvit s advokátem, který by byl ochoten převzít zastoupení a podat poměrně jednoduchou žalobu za náklady řízení, které by v případě plného úspěchu ve sporu hradila protistrana dle advokátního tarifu.
zdroj: finance.cz

no comments

Comments

(leave url/email »)

   Comment Markup Help Preview comment