Nový občanský zákoník

Posted by barbora 11/12/2013 at 12:48

1. ledna 2014 vstoupí v platnost nový občanský zákoník (zákon 89/2012 Sb.), který přinese celou řadu změn.  Mnoho let se volalo po významné úpravě tohoto zákoníku, neboť současný občanský zákoník se vyznačuje jistou roztříštěností úpravy občanskoprávních vztahů v několika různých právních předpisech, jelikož byl přijat v roce 1964. Od té doby prošla Česká republika a požadavky na její právní systém značnými změnami. Po deseti letech práce na novém občanském zákoníku se Česká republika dočká modernější a demokratičtější úpravy soukromoprávních vztahů, kde bude kladen důraz na osobnostní práva, princip svobodné vůle a jednotnost v závazkovém právu. Hlavním cílem nového občanského zákoníku je sjednocení všech úprav občanskoprávních vztahů do jediného právního předpisu. Minulostí se tak v okamžiku, kdy nový občanský zákoník začne platit, stane například obchodní zákoník (513/1991 Sb.).

paragrafObčanský zákoník je rozdělen do pěti tematických částí: V Obecné části jsou vymezeny jednotlivé pojmy, se kterými následně text občanského zákoníku pracuje. Část Rodinné právo v sobě zahrnuje dnešní zákon o rodině. Dotýká se jak manželského institutu, tak vztahů mezi příbuznými, zejména pak vztahů mezi rodiči a dětmi. Část Absolutní majetková práva v sobě skrývá definici vlastnictví, práva k cizím věcem a problematiku dědění. Čtvrtá část nazvaná Relativní majetková práva je nejobsáhlejší a zahrnuje v sobě různé druhy smluv, stejně tak jako závazky z deliktního jednání. Poslední část Ustanovení společná, přechodná a závěrečná se zabývá především legislativně technickou problematikou, mimo jiné tím, které dosavadní zákony budou novým zákonem zrušeny.

Záběr témat v novém zákoníku je opravdu široký, provází nás od narození až do smrti. Podstatné změny zaznamenalo dědické právo. Bude možné odkázat části majetku konkrétním lidem nebo institucím. Třeba muzeu obraz, peníze charitě a sbírku známek vnukovi. Odkazovník není dědicem, nepřechází na něj tedy zůstavitelovy dluhy. Odkazovník se tak nestává ani účastníkem dědického řízení a k odkázané věci se tak může dostat dříve než dědicové ke svému dědictví. Nově se majetek může odkazovat s podmínkou, že potomek bude dědit až poté, co například vystuduje vysokou školu. Podmínky ale zákon částečně koriguje, aby zůstavitel nemohl odkazovníka či dědice posmrtně šikanovat – například podmínka rozvést se a mnohé další by byly neplatné. Zákoník posiluje vůli zůstavitele posílením institutu závěti a zavedením dědické smlouvy. Dále se rozšiřuje okruh dědiců ze čtyř tříd na šest a dědicem bude moci být také stát. Nově také budou lépe uspokojováni věřitelé, protože zatímco dnešní dědici musí platit dluhy zemřelého jen do výše zděděného majetku, podle nového zákoníku budou muset (v případě, že dědictví neodmítnou) zaplatit dluhy v plné výši.

Další změny nastanou v právu rodinném, kde se upravuje společné jmění manželů, je možnost adoptovat zletilou osobu nebo v 16 letech je možné požádat o přiznání zletilosti. Pokud mladý člověk přesvědčí soud, může se stát zcela svéprávným a uzavírat smlouvy i podnikat bez omezení.  Změny doznají také nájemní vztahy, kdy například kauce bude moci být sjednána až do výše šestinásobku měsíčního nájmu, majitel bude mít právo dát za hrubé porušení smlouvy výpověď bez výpovědní doby a nebude třeba zařídit nájemníkovi bytovou náhradu. Občanský zákoník se také snaží sjednotit vlastnictví pozemku a domů stojícím na něm. Do budoucna už nebude možné, aby dům a pozemek měly rozdílné vlastníky. Pro současné vztahy, kdy vlastník domu je odlišný od vlastníka pozemku se nic nemění, pouze se zřizuje zákonné předkupní právo vlastníka pozemku k domu a vlastníka domu k pozemku.

Nový zákoník stanovuje, že zvíře není věc. Podle nového občanského zákoníku při poranění zvířete musí útočník nahradit náklady na léčení zvířete a dále se bude počítat s citovou újmou. Dnes v případě zabití zvířete nahradí pachatel jeho majiteli pouze cenu, za kterou by bylo možné toto zvíře koupit znovu, ale nijak se nezohledňují třeba náklady léčení nebo náklady citové. S citovými náklady souvisí tzv. cena zvláštní obliby - když vám někdo úmyslně zničí věc, která je zdánlivě bezcenná, ale pro vás má nevyčíslitelnou hodnotu (například rodinnou fotografii) bude vám muset zaplatit takzvanou "cenu zvláštní obliby". Podle dnešního práva máte nárok maximálně na výrobní cenu fotografie. Cena zvláštní obliby přitom může být variabilní a záleží, jak ji soudu dokážete. V novém zákoníku je uvedeno mnoho dalších změn, které se dotknou každého z nás.

no comments

Comments

(leave url/email »)

   Comment Markup Help Preview comment