Věčná otázka: Jak ušetřit?

Posted by admin 15/08/2013 at 12:57

Žijeme ve světě, kdy na nás ze všech stran číhá spousta lákadel, které si chceme pořídit. Pokud naše finanční situace není naprosto bezproblémová, je vhodné se zamyslet nad místy, kde by se dalo ušetřit. Odborníci upozorňují na to, že pokud chceme z výplaty něco ušetřit, neobejdeme se bez detailního rozboru vlastní finanční situace a přehledu položek, za které utrácíme nejvíce. Tato analýza, kdy si budeme zaznamenávat, za co a kolik jsme utratili, by měla probíhat minimálně měsíc. Poté vyškrtáme položky, které nutně nepotřebujeme a zamyslíme se, kde by ještě mohla být chyba ve zdánlivě bezproblémově vyhlížejících číslech. Avšak například energie jsou nedílnou součástí bydlení a nelze je vyškrtnout ze seznamu nákladných položek. Přesto je však můžeme různými způsoby ovlivnit.

sxc.hu

V současnosti se vyplatí investovat do zateplení domu či výměny oken. Pokud už jste tyto úsporná opatření zavedli, ale pořád se vám účty zdají vysoké, prověřte si, jestli by se možnosti dalších úspor nenašly v samotném topném systému – třeba výměna staršího kotle za úspornější. Výměnou starého plynového kotle za moderní typ s vhodnou regulací je možné dosáhnout snížení spotřeby plynu o dvacet až třicet procent. Návratnost investice do takovéhoto nového kotle je zhruba tři až pět let. Je také vhodné popřemýšlet nad typem kotle, ve kterém můžeme topit i levnějšími palivy (např.: dřevo či uhlí). Každý způsob vytápění má své výhody a nevýhody, co se týče komfortnosti či náročnosti obsluhy, celkových pořizovacích nákladů, dostupnosti zdroje energie a v neposlední řadě ročních plateb za topení. Je proto třeba předem promyslet, jaký zdroj tepla vám bude nejvíce vyhovovat a odpovídat vašim požadavkům a možnostem. Když máme úsporný kotel, dostáváme se k vytápění. Prostory, ve kterých se ve dne pohybujeme, tedy kanceláře i obytné místnosti, by měly být vytápěny na 20–21 °C. Vyšší teplota přirozeně znamená i vyšší náklady na energie – ohřátí interiéru o 1 °C zvýší spotřebu energie o 6 %. K vnímání tepelné pohody je důležitá i relativní vlhkost, která by měla dosahovat kolem 40%.

Dalším energetickým problémem je odběr elektřiny. Používejte zářivky a tzv. úsporné žárovky. Spotřebu elektřiny ovlivníte i volbou svítidla. Ve srovnání s klasickými žárovkami uspoří až 80 % elektřiny při stejné hladině osvětlení a zároveň vynikají delší životností. Pokud se nám nezdá účet za elektřinu je vhodné identifikovat z našich spotřebičů ty největší ,,žrouty“. Nepotřebujete k tomu žádné složité laboratorní přístroje, stačí běžný měřič spotřeby, který se prodává v obchodech s elektro vybavením. Cena základního typu se pohybuje zhruba od 600Kč a my sami zjistíme, zda jsme majiteli spotřebiče, který by bylo lepší vyměnit za energeticky méně náročný kus. Dále bychom neměli zapomínat, že režim stand-by neznamená vypnuto. U mnoha spotřebičů dosahuje energetická náročnost během 24hodinového stand-by režimu totožné spotřeby jako tříhodinové aktivní používání. V průměrné domácnosti se pohotovostní režim podílí na celkové spotřebě elektřiny asi 11 procenty, což znamená, že jednu měsíční platbu během roku zaplatíme za stand-by režimy našich spotřebičů.

Zastavte se na chvíli a zamyslete se nad dalšími možnostmi finanční úspory.

no comments

Změny v zákonu o dědictví- co nás čeká?

Posted by admin 07/08/2013 at 14:13

Od 1. ledna 2014 má vstoupit v účinnost nový občanský zákoník (NOZ), který přinese mimo jiné revoluční změny v dědickém právu. Zásadní změnou je posílení svobody člověka, který rozhoduje o tom, co se stane s jeho majetkem po smrti. Lidem, kteří chtějí pořídit závěť, se tak otevírají nové možnosti, jak svůj majetek rozdělit.

Nově lze pomocí tzv. odkazu nařídit dědicovi, aby vydal jiné osobě (tzv. odkazovníkovi) určitý předmět z dědictví. Obrovskou výhodou je, že osoba odkazovníka není dědicem, a tudíž nemusí hradit zůstavitelovy dluhy.
 
Zůstavitel může jako odkaz určit i věc, která je ve vlastnictví jiné osoby (dědice nebo odkazovníka). Může tedy nařídit svému dědici, aby vydal někomu jinému věc ze svého vlastního majetku jako podmínku k nabytí pozůstalosti. Dědic má však vždy na výběr, zda dědictví přijmout a věc zatíženou příkazem zůstavitele, tedy věc zatíženou odkazem vydat, nebo dědictví odmítnout a věc si ponechat.
 
Dědická smlouva
Do NOZ se vrací dědická smlouva, která je vedle závěti dalším titulem, dle něhož je možné dědit. Tuto smlouvu může člověk uzavřít s dědicem ještě za života a domluvit se s ním, jaký konkrétní majetek dědici připadne.
 
Dědická smlouva je nejsilnějším právnickým titulem, protože má přednost před zákonnými dědickými posloupnostmi a zůstavitel ji nemůže jednostranně zrušit. To je tedy oproti závěti velká výhoda pro dědice.
 
Podle NOZ však dědickou smlouvu nelze uzavřít na celou pozůstalost. Alespoň jedna čtvrtina musí zůstat volná, aby s ní zůstavitel mohl dále volně nakládat.
 
Dědickou smlouvu lze uzavřít jak s dědicem, tak i s odkazovníkem (např. s přítelem, kterému má připadnout nějaká věc jako odkaz). Uzavírá se obvykle u notáře ve formě veřejné listiny.
 
Dědictví s podmínkami
Zůstavitel může nově v závěti uvést podmínku, která určí, kdy bude dědic dědit (např. po úspěšném ukončení vysokoškolského studia nebo až opraví zůstavitelovi dům). Pokud dědic podmínku nesplní, ztratí nárok na dědictví. Podmínky nebudou moci být zcela libovolné, zákoník například nepovolí příkazy, které by dědice, popř. odkazovníka šikanovaly či nutily ke změně stavu (např. uzavření manželství či rozvod). Žádné podmínky však nesmějí zatížit povinný díl nepominutelného dědice.
 
Současná právní úprava omezuje zůstavitelovu svobodu při dělení majetku – v případě, že má jen nezletilé dítě, nemá možnost odkázat část majetku nikomu jinému než tomuto potomkovi.
 
Nepominutelný dědic může dostat méně
Nová úprava krátí práva nepominutelných dědiců (děti zůstavitele, jež nemohou být v závěti opomenuty). A to tak, že nezletilému potomkovi se musí dostat alespoň tři čtvrtiny jeho zákonného podílu (doposud má nárok na celý svůj zákonný podíl), zletilému pak alespoň jedna čtvrtina (nyní alespoň jednu polovinu z jeho zákonného podílu).
 
V praxi tedy bude možné odkázat závětí část dědictví například přítelkyni, s níž pořizovatel závěti žil, přestože má nezletilé potomky.
 
Dědictví se půjde zřeknout předem
Dosavadní právní úprava možnost zřeknutí se dědického práva předem nepřipouští, dědictví lze pouze přijmout, nebo odmítnout. Nově se bude moci budoucí dědic zřeknout dědictví ještě před smrtí zůstavitele.
 
Takové řešení, navíc s aktivní účastí zůstavitele, může předejít případným dědickým sporům, např. když má zůstavitel dvě děti, jedno obdaruje již za svého života a druhému chce po své smrti věnovat zbývající majetek. S prvním dědicem se tak může dohodnout na zřeknutí se tohoto majetku.
 
Dědit bude i náhradník
Zůstavitel bude mít možnost zvolit si náhradníka třeba pro případ, že původní dědic zemře či dědictví odmítne. Bude také moci přikázat svému dědicovi, aby majetek, který tento dědic přijal, byl pro případ smrti tohoto dědice převeden na ustanoveného následného dědice.
 
Víc důvodů pro vydědění
Nový zákon přináší zásadní změnu také v otázce vydědění potomka. Kromě čtyř zákonem stanovených důvodů (potomek neposkytl pomoc ve stáří, neprojevuje o příbuzného zájem, byl odsouzen k trestu odnětí svobody pro úmyslný trestný čin nebo vede nezřízený život) zavádí další dva – pro zadlužení a pro marnotratné počínání.
 
Na rozdíl od dosavadní právní úpravy však zůstavitel nebude muset do listiny o vydědění výslovně uvádět důvod. Nicméně pokud takový důvod nebude v listině uveden, má nepominutelný dědic právo na zákonný podíl, ledaže se proti němu prokáže zákonný důvod vydědění. To mohou činit ostatní dědicové v rámci dědického řízení.
 
Vedle toho NOZ také stanoví, že pokud vyděděný potomek zůstavitele přežije, bude se vydědění automaticky týkat i jeho potomků. V případě, že ho nepřežije, budou jeho děti moci dědit.
 
Šest dědických skupin
NOZ v případě nepořízení závěti zachovává samozřejmě i dědění ze zákona. Oproti stávající právní úpravě NOZ rozšiřuje počet dědických skupin z dosavadních čtyř na šest tříd.
 
Nově jsou do okruhu zákonných dědiců zařazeni zůstavitelovi praprarodiče a sestřenice nebo bratranci. Cílem je, aby majetek zůstal pokud možno v okruhu zůstavitelových nejbližších, případně pak i vzdálenějších příbuzných.
 
Větší odpovědnost dědiců za dluhy
Podle současného znění zákona má dědic povinnost uhradit zůstavitelovy dluhy pouze do výše nabytého dědictví. V praxi to znamená problém, když je předmětem pozůstalosti jen to, co dědicové musí nezbytně přiznat (nemovitosti, vklady na účtech, cenné papíry apod.).
 
Dědicové totiž často nepřiznávají drobný, ale zato hodnotný movitý majetek (šperky, starožitnosti apod.), čímž dochází ke krácení práv věřitelů.
 
Od ledna však budou dluhy přecházet na dědice v plném rozsahu. Tato novinka bude výhodná především pro věřitele, kteří se budou moci úhrady všech těchto dluhů domáhat na dědicovi. Horší to naopak bude pro dědice, kteří budou muset uhradit všechny zůstavitelovy dluhy, tedy i ty, jež přesahují nabyté dědictví, a to případně i tak, že dluhy po zůstaviteli uhradí ze svého majetku.
 
V určitých případech zákon poskytne dědici ochranu prostřednictvím tzv. soupisu pozůstalosti, v jehož rámci se určí čistá hodnota majetku v době smrti zůstavitele. Pokud dědic o tento soupis zažádá a uvede v něm všechen majetek, bude hradit dluhy pouze do výše nabytého dědictví.
 
Nesmí mu však být prokázáno, že některé předměty vědomě do takového soupisu nepřiznal. V takovém případě mu poskytnutá ochrana do výše nabytého dědictví zcela odpadá.
 
Až praxe ukáže, nakolik veřejnost využije pestré palety možností, které jí nová právní úprava v oblasti dědického práva přináší. Jak ovšem ukazuje již dnes velké množství dotazů na řešení různých rodinných situací a vztahů, zdá se, že NOZ vykročil správným směrem.
 
zdroj: novinky.cz
 

no comments

Vizitka = první krok k úspěchu

Posted by admin 06/08/2013 at 09:08

Kolikrát jste přišli do styku ve své profesi s vizitkami, které skončily v koši bez povšimnutí? Určitě jich bylo hodně. Čtěte rady, jak v očích zákazníka a konkurentů zazářit, aby v koši neskončila i ta vaše. Vizitka je nedílnou součástí každého marketingového plánu. Když se ale vezme v potaz její velikost, cena za kus a míra možného vlivu na obchodní činnost, stává se z ní rázem součást nejdůležitější. A taková šance se musí dokonale využít.
 
Nepodceňujte první dojem
Vizitka je především nositelem informace o daném člověku a jeho firmě. Proto by měla obsahovat klasické základní údaje: jméno, jméno a logo firmy a profesi. Každému, kdo vizitku přečte, by mělo být jasné, proč volat právě vám. Vyvarujte se proto nic neříkajícím pracovním zařazením typu "Marketing" nebo naopak zbytečných titulů typu "kadeřnice v kadeřnictví".
 
Pokud jde o kontaktní informace, e-mail a telefonní číslo jsou v dnešní době základ. Odolejte ale nutkání sepsat seznam veškerých svých čísel. Dávali byste tím najevo, že jste k roztrhání a přebíháte z místa na místo. Pokud jste veterinář pracující 24/7 (tedy kdykoliv), číslo na mobil je samozřejmostí. Naopak programátor trávící dny v kanceláři potřebuje jen pevnou linku. I když je prostor na vizitce samozřejmě velmi limitovaný, nezoufejte. Máte-li širší škálu služeb, nic vám nebrání je umístit na druhou stranu vizitky, ať už klasickým seznamem nebo formou chytrého kódu QR (odkazující na příslušné webové stránky). Tento prostor lze využít také pro adresu s mapou, seznamem ocenění, kvalifikací či kuponem opravňující zákazníka ke slevě jako část marketingové kampaně. Fantazii se meze nekladou.
 
Přestože vizitka slouží k předání informací, pokud potenciálního zákazníka nechcete odradit, nesnažte se na vizitku vtěsnat co nejvíc textu. I zde platí, že v jednoduchosti je krása. Čím méně textu na vizitce bude, tím více ten existující vynikne. Jakékoliv doplňující informace dejte do brožurky, kterou můžete rozdat spolu s vizitkou.
 
Co má mít nadstandardní vizitka
Proč vizitka obsahující všechny důležité informace a kontakty stejně skončí v koši? Důvodem může být podcenění podprahových signálů, které ačkoliv jsou vnímány nevědomky, i přesto formují silné asociace mezi firmou a jejími službami či produkty. Mezi ty nejdůležitější patří bezesporu zvolený font písma a barvy, jejich celkový soulad a samozřejmě i kvalita papíru.
 
Výběr typu písma může o vašem podniku říct víc než sebelepší brožurka. Ve světě fontů existuje několik pravidel: zatímco pro soukromou školku je vhodný hravý font Comic Sans, programátorská firma upřednostní Courier (font HTML kódu). Zákazníkovi je tedy hned jasné už podle typu písma, co firma dělá. Zaměření podniku je přitom klíčové: Advokátní kancelář by měla mít střízlivý font podporující serióznost firmy, umělecké profese by si naopak měly s fonty kreativně vyhrát, firmy s převážně starší klientelou by měly vzít v potaz velikost písma a jeho dobrou čitelnost, apod.
 
U barev platí podobná pravidla, jako u fontů. Kreativnější profese mohou zvolit barevnější provedení, naopak u právníků či účetních se očekává střídmost. Obecně je škála jedné až tří barev vnímána jako dostačující pro většinu profesí.
 
Pokud chcete jako firma vypadat profesionálně, měli byste dbát na soulad jednotlivých marketingových prvků, tedy loga, sloganu, webových stránek, barev a fontů. Se zajímavým a lehce zapamatovatelným logem docílíte, že si zákazníci vybaví právě vás (např. logo McDonalds nebo Audi zákazníci identifikují, aniž by si museli přečíst jméno firmy). V prvotní fázi je proto důležité věnovat dostatek času výběru loga a barev.
 
Asistence profesionálního designéra se může sice v této fázi zdát velmi nákladná, ale v dlouhodobém měřítku jde o výhodnou investici. Každá další i sebemenší změna loga se totiž velmi prodraží a důvěryhodnost vaší značky může klesnout.
 
Ani na papíře není radno šetřit. Zde platí pravidlo, že čím kvalitnější vizitka, tím je větší šance, že si ji zákazník uschová a vynikne mezi ostatními. Kvalitní vizitky by měly být vytištěny na papíru o vyšší gramáži (nejlépe 300-400 g/m²).
 
Nezapomeňte ani na asociace: kvalitu papíru totiž zákazník podvědomě vnímá jako ukazatel kvality služeb/produktů. Podobně je to s reliéfem. Zatímco hladký bílý papír je vhodný pro právníky, na dotek drsnější a přírodně zbarvený papír je ideální například pro ty, kteří vyrábějí nábytek, zabývají se ekologií, recyklací papíru apod.
 

zdroj: idnes.cz

no comments

Nenechte se zmanipulovat!

Posted by admin 02/08/2013 at 10:49

Schopný manipulátor typu „šmejd“ umí vyzrát prakticky na každého. Mistrně používá takové techniky, kterými připraví o peníze prosté, ale i velmi inteligentní lidi. Prokouknout jejich manipulační hry přitom není vůbec snadné.
 

 

 
Podobnou zkušenost má například 55letý Mirek z Prahy. "Loni mi volala poradkyně a doporučila, že bych měl svou starou životní pojistku aktualizovat. Znal jsem ji už z dřívějška. Byla nesmírně ochotná, mluvila přesvědčivě, přinesla propočty a vysvětlila mi, proč je užitečné se o pojistku starat. Při podpisu formulářů se ptala na mou rodinu, zajímala se, jak se daří mé firmě… Nedošlo mi, že odvádí pozornost, abych se nepodíval, co vlastně podepisuji. Pak jsem zjistil, že mi k podpisu podstrčila zcela novou investiční životní pojistku, aby inkasovala vysokou provizi."
 
Jak podobným manipulacím čelit? "Jednoduše tak, že pochopíte základní vzorce, jak to celé funguje. Pak se dokážete bránit, protože pochopíte, že s vámi chce někdo manipulovat," říká marketingový expert Ivo Toman.
 
K manipulacím se podle Tomana uchylují lidé ze dvou důvodů: "Jednak proto, aby se cítili lépe, protože chtějí získat ve svém okolí lepší pozici. Druhým důvodem je snaha vydělat na tom." Při analýzách, jak umějí manipulátoři zařídit, aby vydělali, dospěl Ivo Toman k několika základním vzorcům jejich chování.
 
1. vzorec: Snáz se manipuluje unavený člověk
Schopný manipulátor umí zařídit, abyste nepřemýšleli a přestali být obezřetní. Kalkuluje s tím, že vás snáze zmanipuluje, když jste unavení. Sází totiž na to, že unavený člověk se nedokáže pořádně soustředit. Paradoxní přitom je, že čím jste chytřejší, tím jste v určitém ohledu zranitelnější.
 
Aby manipulátoři otupili vaši obezřetnost, používají k tomu nejrůznější taktiky. Dohodnou si například schůzku na dobu, kdy již předpokládají vaši únavu. Zavalí vás množstvím informací, které si cíleně připraví. Texty či propočty připraví tak, aby písmo bylo rozostřené a hůře čitelné. V internetové době využívají i další taktiky typu: prodejnaroku. Počítají totiž s nepozorností lidí a sázejí na to, že většina lidí si vyloží internetovou adresu jako "prodejnu roku". Pod tímto označením se přitom skrývá "prodej nároků".
 
2. vzorec: Manipulaci si nemusíte vůbec uvědomit
Schopný manipulátor umí rozehrát dokonalé divadlo, aby vás vtáhl do své hry a pracoval i s vašimi pocity. Vůbec vám přitom nedojde, že jde o manipulaci. A jak se to dělá? Třeba tak, že během výkladu mu najednou vypadne z paměti určitý výraz, na který si nemůže vzpomenou. Začne navazovat oční kontakt a hledat nápovědu: "Šije se s tím, je to ostré…no, jak se tomu…, když se píchnete, teče krev…"
A odpovědi se určitě dočká, jako "nápověda" reaguje řada lidí. "Je přece přirozené, když si někdo nemůže na něco vzpomenout. Podle tohoto vzorce vás může manipulátor dostávat postupně na svou stranu a přesně tam, kam chce. Vrcholem manipulace je, když nezjistíte, že jste manipulováni," upozorňuje Toman.
 
3. vzorec: Neznalost je klíčem k úspěchu
Schopný manipulátor ví, že funguje i další vzorec: "Kdo se v oboru vyzná, toho jen tak nedostanu. Kdo se v oboru nevyzná, s tím je to snadnější." Proto raději sází na základní neznalost problematiky a vybírá si pokud možno zranitelnější klienty.
 
Umí přitom vycítit a vyhmátnout ty, kteří mají nějaký problém – například zdravotní nebo sociální. A nejlepší je, když jde o kombinaci obou problémů, tedy o člověka s podlomeným zdravím, který má málo peněz. Ve svých manipulacích používá líbivé věty, které umocňuje tvrzením: "A já vám nabízím řešení!"
 
4. vzorec: Zabírají odborná tvrzení expertů
Schopný manipulátor se umí opírat o tvrzení odborníků. Mnohdy jde ovšem jen o jeho vlastní výroky. Protože se považuje za odborníka, je natolik přesvědčivý, že mu řada lidí uvěří. Ti nejlepší manipulátoři mají navíc i obrovské charisma, kterým dokážou svá tvrzení dokonale prodat.
Jedou přitom podle přesvědčivého scénáře, na jehož konci je jediný cíl:
"Když vás přesvědčím, že ochráním vaše zdraví, dáte mi peníze."
"Když vás přesvědčím, že vaše peníze umím zhodnotit, dáte mi je."
 
Manipulátoři umí být dokonalí i v tom, jak vypadají. "Oblékají se tak, aby vzbuzovali dojem, který chtějí vyvolat. Například odborník na výživu a zdraví se oblékne do bílého. Expert na peníze zase přednáší v uhlazeném obleku jako bankéř. To na naprostou většinu lidí zabere," říká Ivo Toman.
 
A jaké výroky signalizují, že jednáte s manipulátorem, který na vás chce vydělat? "Když vám někdo slibuje vysoké výnosy s nízkým rizikem. Když vám někdo garantuje jistý výnos. Jistotu přece nemáme nikdy. Obezřetným je třeba být i při tvrzení: To je naše know-how, tato nabídka platí jen dnes! Čím více je těchto slibů, tím více vše smrdí," uzavírá odborník.
 
zdroj: idnes.cz
 

no comments

Od nového roku zaplatíme za elektřinu až o tisíce méně

Posted by admin 29/07/2013 at 08:20

Ceny elektřiny pro domácnosti od ledna příštího roku s nejvyšší pravděpodobností konečně klesnou. Rodiny s vyšší spotřebou se mohou těšit na úsporu až v řádu tisíců korun ročně.

Pro zlevnění hovoří dva hlavní důvody: pokles cen silové elektřiny na burze a plán vlády zastropovat příspěvek spotřebitelů na obnovitelné zdroje. Oba tyto faktory by společně mohly vést ke snížení účtů za proud až o sedm procent.

„Když se podíváme na webové stránky společnosti ČEZ, kde firma zveřejňuje, za kolik nakupuje elektřinu pro koncové spotřebitele, je to asi 40 eur za megawatthodinu. Dnes se silová elektřina prodává i za méně než 37 eur. Pro příští rok by tak průměrná cena mohla být asi 39 eur, tedy přibližně 1000 korun. To je i při započítání daní asi o 12 % níže proti loňským cenám, kdy se elektřina nakupovala za asi 1220 korun,“ řekl analytik společnosti Cyrrus Marek Hatlapatka.

Pokud novela zákona o podporovaných zdrojích energií, kterou ve čtvrtek schválila Rusnokova vláda, urychleně projde parlamentem a podepíše ji prezident Miloš Zeman, vstoupí v platnost limit pro příspěvky odběratelů na obnovitelné zdroje, a to ve výši 495 Kč za megawatthodinu bez DPH. To je o sto korun méně, než podpora činí letos. Aby se zákon promítl do cen pro příští rok, měl by být schválen do října.

„Když se k poklesu cen silové elektřiny přidá zastropování podpory obnovitelných zdrojů, z našich propočtů vychází možné zlevnění elektřiny od ledna až o sedm procent,“ prohlásil Hatlapatka. Celkové zlevnění není ještě větší především proto, že silová elektřina, která by na něm měla největší podíl, se na koncové ceně pro zákazníky podílí přibližně 50 %.

Fixace cen se nyní nevyplatí
Kdyby příspěvek na obnovitelné zdroje zůstal stejný jako letos, zlevní podle Hatlapatky elektřina od ledna jen asi o čtyři procenta. Propad cen silové elektřiny by v konečném výsledku mohl zcela vyrušit jen další nárůst podpory obnovitelných zdrojů. Ten by hrozil například v případě, že by vládní návrh při jeho schvalování zákonodárci neprošel.
 
Při současných cenách silové elektřiny se podle Hatlapatky nevyplatí fixovat si u dodavatele její cenu. Tuto možnost dodavatelé nabízejí většinou s až několikaletým úvazkem a chtějí tím přesvědčit ty odběratele, kteří chtějí mít jistotu stabilních cen.

„Současný vývoj hovoří proti fixaci. Ceny elektřiny zůstávají nízko a mají tendenci klesat ještě níž. Žádné signály zdražení nejsou na obzoru. Situace na trhu s elektřinou je pro spotřebitele příznivá,“ dodal analytik. Fixace tak nyní podle něho postrádá hlavní smysl, tedy ochranu před růstem cen v blízké budoucnosti.

Průmysl požaduje poplatek ještě snížit
Čeští průmyslníci čtvrteční rozhodnutí vlády uvítali. Zároveň ale volají po tom, aby se navrhovaný strop poplatků ještě snížil. Jeho výše podle Svazu průmyslu a dopravy ČR (SPD) a Hospodářské komory ČR stále ohrožuje konkurenceschopnost v tuzemsku působících firem.

„Svaz průmyslu a dopravy ČR vítá rozhodnutí vlády, které je prvním reálným krokem zastavujícím nárůst poplatků za obnovitelné zdroje, které snižují konkurenceschopnost českého průmyslu. Nicméně je to krok nedostatečný, který průmyslu reálně nepomůže, pouze nezhorší jeho pozici,“ uvedl SPD v tiskové zprávě.

Viceprezident SPD Jan Rafaj k tomu řekl, že výše poplatků by měla být maximálně 400 korun za megawatthodinu, tedy ještě o téměř 100 korun níže, než schválila vláda.

Celkem jde letos na podporu obnovitelných zdrojů 44,4 miliardy korun. Většinu z této částky platí spotřebitelé v cenách elektřiny, vláda ze státního rozpočtu přispívá částkou 11,7 miliardy korun.

zdroj: novinky.cz

no comments

Zloději vysávají z ukradených platebních karet stamilióny!

Posted by admin 26/07/2013 at 07:59

I v Česku zloději jako diví luxují lidem bankovní účty a konta s pomocí ukradených platebních karet. Vyplácí se jim to, neboť takto „vybrané“ peníze se už většinou nedohledají.

Vyplývá to alespoň z policejních statistik. Ztrátu poškozeným uhradí zčásti banka, případně i pojištění platební karty. Například loni zloději uchvátili v případech „neoprávněného držení platebních karet“ okolo sta miliónů korun. Zachránit se z toho podařilo jen sedm tisíc korun.

Letos jsou lapkové po kartách ještě o něco žíznivější. Za půl roku od ledna do června už z účtů střadatelů vysáli přes 190 miliónů korun, kdy zajištěno bylo osm tisíc korun. V roce 2010 z karet vyluxovali přes 350 miliónů.

Záleží i na PIN kódu
Banka neuhradí škodu, pokud se ukáže, že klient měl PIN napsán například přímo u karty nebo na kartě.
 
To se v těchto dnech přihodilo blíže nespecifikovanému muži v pátek 19. července. Zmohlo ho vedro a pivko a usnul na lavičce u autobusového nádraží v Táboře. „V době mezi devátou a jedenáctou hodinou večerní jej měl podle jeho tvrzení okrást zloděj, který mu ze zadní kapsy kalhot vytáhl peněženku s osobními doklady, penězi a s platební kartou, u které měl – proti všem bezpečnostním doporučením – přiložen i PIN kód,“ uvedl táborský policista Miroslav Doubek.
 
Policie zatím neupřesnila, zda pachatel stihl PIN zneužít a vybrat z karty peníze. Pokud by k tomu došlo, policie by mohla podezřelého částečně identifikovat například z kamerového záznamu u bankomatu. Pokud by ale muž o peníze takto přišel, banka mu za takové situace náhradu neposkytne. Důvodem není jeho případná opilost, ale fakt, že měl PIN na papírku u karty.
 
Lidé o platební karty často přijdou kvůli kapsářům a na jejich odcizení hned nepřijdou. Bandy, i když neznají PIN, přitom mnohdy zneužijí embosované karty pro nákupy přes internet nebo bezkontaktní platby. Je proto lepší mít kartu pro internetové nákupy zablokovanou a v internetovém bankovnictví si ji odblokovat vždy před operací. Nebo si u banky zřídit tzv. virtuální platební kartu pro tyto transakce.
 
Pomoci může pojištění karty
Výhodou je i pojištění karty, které v některých programech pokrývá případnou škodu až na 72 hodin před vznesením požadavku o trvalou blokaci karty.
 
Policisté se často setkávají i se zneužitím karty mezi příbuznými. „V mnoha případech dochází k podvodům v rámci rodiny. Jde o případy, kdy dojde ke zneužití platební karty při znalosti kódu PIN, popřípadě o zneužití karty na obchodních místech, kde znalost PIN není nutná,“ konstatuje se v jedné z policejních zpráv.
 
Škody ovšem podle ní nedosahují takových výšek jako u jiných druhů podvodů, třeba když se PIN okopíruje přímo u bankomatu.
 
Co je hradecká lišta
Mezi kriminalisty je v této souvislosti užíván také pojem „hradecká lišta“. Název je odvozen od Hradce Králové, kde tento způsob podvodu byl provozován a poté odhalen.
 
Jde o jednoduchý doplněk k bankomatu v místě, kde dochází k výdeji hotovosti. Je barevně i rozměrově kompatibilní s místem přiložení u bankomatu. „Bankomat se chová standardně, provede požadovanou transakci, ale nevydá hotovost, která se zachytí na vnitřní straně tohoto doplňku.
 
Neprohlédne-li si klient pozorně celý bankomat, po chvíli čekání odchází s dojmem, že přístroj má poruchu. Peníze jsou ale vydány, tedy odečteny z klientova účtu, pouze zůstaly na lepicí části vnitřní strany připevněné lišty,“ varuje policejní zpráva.
 
zdroj: novinky.cz

no comments

Kapesné a děti

Posted by admin 26/07/2013 at 07:47

Kapesné dávají svým dětem dvě třetiny českých rodičů. Navíc téměř polovina z těch, kteří dítěti kapesné nyní nedávají, říká, že ho budou potomkovi dávat, až bude starší. Podle většiny rodičů je to dobrý nástroj k tomu, aby se děti naučily s financemi zacházet. Nejčastěji děti dostávají kapesné od deseti let, případně už od nástupu do základní školy.

Kapesné tak dětem dává nebo hodlá začít dávat zhruba osm z deseti rodičů.

Výše kapesného se pohybuje zpravidla nejprve do stokoruny, s věkem dítěte se zvyšuje. Nejčastější kapesné od 16 let je v rozmezí mezi 500 až 1000 Kč měsíčně.

„S věkem dítěte by se kapesné mělo zvyšovat a reflektovat tak měnící se potřeby dospívajících. Nemělo by ale být výrazně vyšší či nižší než kapesné vrstevníků,“ domnívá se ředitel marketingu společnosti Cetelem ČR Tomáš Siegler.

Krize zaúřadovala i tady
„Kvůli finanční krizi však řada rodičů kapesné nezvyšuje, a někteří dokonce přistoupili k jeho snížení,“ upozornili autoři průzkumu. Celkem 40 % rodičů uvedlo, že na výši kapesného měla či má současná krize vliv.
 
Proto 72 % z nich ho nezvyšuje, 28 % ho snížilo. Nejčastějším důvodem je v obou případech snížení rodinných příjmů či snaha naučit dítě lépe hospodařit v situaci, kdy není peněz nazbyt. Zhruba každý 12. rodič se pak obává ztráty zaměstnání a každý desátý uvedl jako důvod plány více šetřit.
 
Kapesné rodiče dávají dětem z mnoha důvodů – nejčastěji proto, aby se děti naučily hospodařit s penězi, ale také například jako odměnu za domácí úkoly či pomoc v domácnosti. Jako odměnu za pomoc s úklidem bytu, mytím nádobí a s dalšími činnostmi dává kapesné téměř každý osmý rodič.
 
Výdaje jsou většinou pod kontrolou rodičů
Většina rodičů kontroluje, za co dítě peníze utrácí – nejčastěji se ho vyptávají nebo spoléhají na vizuální kontrolu. Jen malá část rodičů požaduje předložení účtenek, a zpravidla jen od určité hodnoty. Podle některých rodičů se kapesné stává penězi dítěte, které si s nimi může dělat, co chce.
 
Zhruba každý desátý rodič, jehož děti kapesné nedostávají, uvádí jako důvod to, že na něj nezbývají v rodinném rozpočtu finanční prostředky, a přibližně čtyři procenta pak zastávají názor, že peníze do rukou dětí nepatří. Velmi často mají tito rodiče obavu, že neuhlídají, za co by potomek finanční prostředky utrácel.
 
Pokud se rodiče bojí, za co by dítě finance utratilo, mohou mu je podle Sieglera dávat v týdenních či kratších pravidelných intervalech. Důležité ale je, aby kapesné bylo pravidelné. To totiž může pomoci naučit dítě své výdaje plánovat. Rodiče by také neměli dávat dítěti peníze jen tehdy, když je na něco potřebuje, ale měli by ho právě pomocí kapesného učit si na věci našetřit.
zdroj: novinky.cz

no comments

Pojišťovny se zlobí! Podvodníci s úrazy se z nich snaží vytřískat milióny.

Posted by admin 22/07/2013 at 07:17

V Česku se ve větším rozmáhají podvody s úrazy. Pojistní podvodníci simulují zdravotní následky z fiktivních, například pracovních nehod, a za pomoci lékařů, kteří podlehnou svodu rychlých peněz, se snaží z pojišťoven vytřískat statisíce až milióny. 

Generali před několika týdny ve spolupráci s policií rozprášila rozsáhlý organizovaný podvod s úrazy na Chomutovsku. Vyšetřování dosud probíhá, takže počet podezřelých, který jde už teď do desítek, není zřejmě konečný. Podle informací se v tomto případě jedná především o sociálně nepřizpůsobivé občany, kteří nároky uplatňovali.

Obviněn je ale již také lékař a finanční poradkyně. Bez nich by se totiž podvod nemohl vůbec rozjet.

Nejedná se přitom o ojedinělý druh podvodu. „V životním a úrazovém pojištění je markantní nárůst podvodů. Zatímco v první polovině loňského roku jsme šetřili pouhé dva případy z této oblasti, za stejné období letošního roku to už byla bezmála třicítka případů,“ řekl mluvčí Generali Jiří Cívka.

Hlásili podobné nehody
„Najednou se nám z této sociálně problematické lokality začaly objevovat desítky zájemců o pojištění s nejvyšším možným denním odškodným v případě pracovní neschopnosti,“ řekl jeden z pátračů pracujících pro Generali. „Když pak jeden po druhém začali uplatňovat náhradu škody na základě podobných nehod, začalo nás to zajímat,“ dodal pátrač.
 
„Oběti“ vykonstruovaných nehod ošetřoval tentýž lékař, který vypisoval hlášení pro pojišťovnu. Přitom před třemi lety už byl podezřelý z podílu na jiném pojistném podvodu, jenže tehdy mu to nešlo prokázat.
 
Podle detektivů pojistné smlouvy sepisovala vždy stejná nezávislá finanční poradkyně, po které se „nově příchozí klienti“ výslovně ptávali. „Ti, na které byly úrazy vedeny, patří mezi sociálně vyloučené. Jeden z nich se pak přímo na pobočce pojišťovny bezelstně zeptal, jestli se pak o vyplacené peníze stačí dělit půl na půl,“ dodal specialista.
 
Není to však jediný případ. Kromě organizovaných skupin zkoušejí nasimulovat úrazy a zdravotní následky i jednotlivci.
 
Odhalení trvá i 10 let
Například podvod třicetileté ženy z Českých Budějovic prozradila stejná vzájemná poloha razítka a podpisu lékaře na různých lékařských zprávách, které předkládala.
 
Upravila na počítači lékařské zprávy jiných osob, okopírovala razítko lékaře a výsledek poslala pojišťovně. Tvrdila, že uklouzla a zlomila si kotník − nejprve levý a za pár dní uplatňovala i pravý. Kriminalisté zjistili, že se takto pokoušela obohatit ve více pojišťovnách.
 
Podle Kooperativy se podvodníci například snaží uplatnit náklady na drahé léčení v některých vzdálených zemích v domnění, že si to už pojišťovna zde neověří. V České pojišťovně zase kápli na manžele, kteří vždy po návratu z Kuby pojišťovnám předkládali tamní účty za léky a ošetření. Trvalo deset let, než se na ně přišlo.
 
Jeden podvod denně
V současnosti si ovšem pojišťovny čím dál tím více propojují informace o podezřelých klientech a vytvářejí si černé listiny. Policii ale hlásí vždy jen větší ryby, ty menší nechávají kvůli vleklým tahanicím u soudů plavat.
 
Policejní statistiky jsou tak jen zlomkem skutečnosti. I přesto ale naznačují, že podvodníci to pořád na pojišťovny zkoušejí ve větším měřítku. Jen v roce 2012 bylo policii hlášeno přes 370 případů, tedy v průměru více než jeden denně. Vyčíslená škoda byla 120 miliónů a zpět se z toho zajistit už nepodařila ani koruna.
 
Třetinu těchto podvodů spáchali recidivisté. I z policejní evidence je patrný nárůst, neboť v roce 2008 pojišťovny podaly trestní oznámení, v nichž vyčíslily celkovou újmu na 92 miliónů, a v roce 2010 to již bylo přes sto miliónů.
 
zdroj: novinky.cz

no comments

Vytvořte si rozvrh činností pro případ, že práci ztratíte

Posted by admin 17/07/2013 at 07:12

Odborníci tvrdí, že vyhazov – propuštění z práce – je jedním z největších stresů, hned po smrti blízkého člověka a po rozvodu. Ale i strach z výpovědi je těžkým stresem, o to horším, že mu nemůžete čelit přímo, ale vznáší se nad zaměstnancem dlouhodobě, v době krize možná stále. Proti všemu se dá ale bojovat a stejné je to i s tímto. Chybou je čekání do poslední chvíle a slepá víra, že to nemusím být zrovna já, kdo bude propuštěn. „Čekání na zázrak oslabuje. Dnešní doba žádá lidi, kteří se umějí adaptovat na změny. Kdo to umí, má sebedůvěru, přežije vše,“ říká brněnská psycholožka Zdena Žídková. Buďte proto na možnou výpověď připraveni. Nejen v myšlenkách, ale i teoreticky a prakticky. „Mějte v hlavě plán, co budete dělat, když to opravdu přijde,“ radí Žídková.

Každý se připravuje jinak
Na výpověď se každý dle své nátury chystá jinak. Úzkostný typ obvykle zvolí myšlenkový scénář typu: Co se mnou dál bude? Jsem neschopný, vždycky selžu. Reaguje pasivitou a uzavřením se do sebe, nic nepodniká a trápí se. Tady je nutné v první řadě zastavit „sebemrskačské“ scénáře a nasměrovat člověka dál.
 
Typ agresivní, vztahovačný, obvykle obviní okolí nebo alespoň okolnosti. On sám je v pořádku a je mu křivděno. Intrikuje, snaží se devalvovat konkurenty, hádá se, obviňuje, snaží se potopit druhé, aby přežil. Tady je nutné naopak zastavit agresivitu obrácenou navenek.
 
„Dejte doma hlavy dohromady a připravte si výhled alespoň na šest až devět měsíců dopředu. Udělejte si předběžný přehled pravidelných měsíčních výdajů – kolik vás zhruba stojí jídlo, drogerie, obuv, ošacení, školné, telefony, jízdné, kurzy a kroužky dětí,“ říká analytička poradenské společnosti Benefita Miriam Hanáková.

Přičtěte také nutné platby za nájemné, elektřinu, vodu, plyn. Spočítejte si, kolik peněz byste dostali jako podporu v nezaměstnanosti, a zvažte, jaké položky je možné zrušit, případně odložit – třeba stavební spoření, penzijní připojištění, investice, pojištění osob či majetku.

Když to přijde
Pokud už o práci skutečně přijdete, prvních několik měsíců můžete hospodařit díky odstupnému se stejnými penězi. Navíc se musíte přihlásit na úřad práce, kde po vyčerpání odstupného získáte na určitou dobu podporu, takže úplně bez příjmu nezůstanete.
 
I hypotéka se dá prodat
Více peněz na živobytí byste také mohli získat například zrušením smluv ze stavebního spoření. „Dejte ale pozor, u některých smluv byste se mohli dočkat sankcí nebo daňových dopadů, je třeba pečlivě prostudovat jejich podmínky,“ varuje Hanáková.
 
Někteří lidé mohou mít doslova noční můry z nesplacené hypotéky, úvěru nebo leasingu. Jak platit splátky, když jsou vyšší než celá podpora? „Nepanikařte, i to se dá řešit. Buď je možné splátky odložit, v případě větší nouze se dá nemovitost prodat i s hypotékou. Ale hlavně, dokud ještě práci máte, začněte se zajímat o pojištění schopnosti splácet úvěr včetně rizika ztráty zaměstnání, a pokud to půjde, pojistěte se,“ radí Miriam Hanáková.
 
Promluvte s dětmi
Rozmyslete si i pravidla života ve změněných podmínkách – řekněte si, o co přijdete a čím to nahradíte. Čtrnáctidenní dovolenou u moře nahradí výlety po českých hradech a zámcích, skromněji se dají oslavit svátky, narozeniny i Vánoce. Je také dobré promluvit si s dětmi o možnosti změny finančně náročných kroužků a koníčků. „Pokud je rodinná situace stabilizovaná, určitě bych hrozbu výpovědi a tím i možné změny v rodinném rozpočtu s dětmi probrala. Je třeba jim to vysvětlit normálním tónem. Pak to vezmou v klidu, tak, jak jim to podáte,“ říká psycholožka Zdeňka Žídková. Diskusi na téma výpověď nedoporučuje probírat s dětmi v rodinách, kde jsou mezi manželi napjaté vztahy.
 
Dívejte se po nové práci
Připravujte se také na hledání nové práce. Promyslete si, jak byste se připravili na pohovory se zaměstnavateli, informujte se, jak správně napsat životopis. Začněte se předběžně dívat i na pracovní nabídky. „Udělejte si obrázek o tom, jaká je ve vašem regionu možnost uplatnění ve vaší profesi, porovnejte nabídky se svými představami o platu,“ radí Hanáková. Nemusíte se však přitom soustředit jen na svůj obor. Jen tak si zkuste představit, že byste dělali něco jiného, třeba to, o čem jste v mládí snili.
 
Projděte si vývěsky na úřadu práce, v pracovních agenturách, hlavním informačním médiem je dnes internet. Klidně si vyhraďte jedno nedělní odpoledne na procházení stránek s nabídkami práce. Vyplatí se netajnůstkařit – rozhoďte mezi známé a přátele informaci o tom, že se rozhlížíte po novém zaměstnání.
 
Abyste si kromě finanční pohody pojistili i tu duševní, zkuste se už předem zaměřit i na jiné věci než jen na práci. „Měli byste mít i další pilíře, které vám pomohou ránu výpovědi ustát. Mnoho mých klientů se v životě opírá o práci z devadesáti procent, a to je nebezpečné,“ říká psycholožka Žídková. Důležité je proto budovat kromě kariéry i rodinný život, rozvíjet třeba koníčky a hlavně věřit sám sobě. „Změna místa může být mnohdy i užitečná, člověka posune i někam dál. Nemusíte přece dělat pořád to samé, třeba v krizové situaci objevíte nové schopnosti,“ míní odbornice.
 
Aby propuštění nebyl šok, měli by zaměstnanci průběžně také sledovat, jak si firma vede, a zajímat se, jestli pracovní místa nejsou v ohrožení. A zaměstnavatelé jsou přímo povinni informovat podřízené o ekonomické a finanční situaci i o budoucích plánech. V případě, že firma skutečně skončí, informovaný člověk se k problému postaví úplně jinak než ten, kdo výpověď vůbec nečekal. Ten pak musí často vyhledat psychologickou pomoc.
 
zdroj: finexpert.e15.cz

no comments

Buďte opatrní při podpisu rezervační smlouvy nemovitosti!

Posted by admin 15/07/2013 at 07:48

Lidé, kteří si pořizují nějakou nemovitost, by měli být velmi opatrní při podpisu rezervační smlouvy. Mohli by totiž kvůli ní přijít i o desítky tisíc korun.

Rezervační smlouva se sepisuje při realitních obchodech často a jejím cílem je zarezervovat zájemci vybranou nemovitost do doby, než bude připravena kupní smlouva nebo smlouva o budoucí kupní smlouvě.

Realitka se v rezervační smlouvě zavazuje k tomu, že dál nebude na trhu nabízet danou nemovitost, a zájemce zase přijímá závazek, že do určité doby uzavře kupní smlouvu nebo smlouvu o budoucí kupní smlouvě.

Klient skládá rezervační poplatek, který i u běžných nemovitostí činí několik desítek tisíc korun, mnohdy 50 až 100 tisíc korun, ale i více (3 až 10 % kupní ceny prodávané nemovitosti). Rezervační poplatek slouží buď jako záloha na kupní cenu, anebo častěji jako záloha na provizi realitní kanceláře.

Pokud se neskládá rezervační poplatek hned při uzavření rezervační smlouvy, bývá jeho zaplacení pojištěno ustanovením o zaplacení smluvní pokuty, pokud nebude rezervační poplatek uhrazen.

Možné úskalí rezervační smlouvy tkví v tom, že zájemce o nemovitost nesplní svůj závazek z rezervační smlouvy, a přijde tak o rezervační poplatek, který propadne realitce.

To se může například stát tehdy, když si zájemce koupi nemovitosti z nějakého důvodu rozmyslí. Nebo zjistí, že mu žádná banka na koupi nepůjčí peníze. Třeba proto, že má nízké příjmy, nebo špatnou platební historii v úvěrových registrech.

Rezervační smlouva, u níž hrozí propadnutí složeného poplatku, nemusí ale být jediným způsobem, jak si zajistit, že vybraná nemovitost nebude do podpisu kupní smlouvy prodána někomu jinému. Jiné možnosti ale nejsou tolik využívány.

Účel splní vratná záloha
„Některé realitky z rezervačních záloh žijí a nemají zájem klientům nabízet jiné způsoby rezervace nemovitosti,“ vysvětlil makléř, který si nepřál být jmenován.
 
Naproti tomu Realitní kancelář Pubec v Plzni používá klasické rezervační smlouvy jen zřídka, zpravidla při prodeji novostaveb. „Daleko častěji používáme složení zálohy na kupní cenu. Je to vratná záloha ve výši 5 až 10 %, takže když si klient do podpisu smlouvy koupi rozmyslí, celou mu ji vrátíme,“ řekla Michaela Džupinová, ředitelka této realitní kanceláře.

Rezervační smlouva se podle ní použije jen tehdy, pokud klient projeví zájem o nemovitost, ale není schopen složit zálohu.

Rezervační smlouvu naopak běžně používá pražská Edox reality a její klienti s ní nemají žádné potíže.

„Je to vždy o přístupu ke klientovi. Rezervační smlouvu je třeba chápat jako projev vážného zájmu klienta o koupi nemovitosti. Než však rezervační smlouvu uzavřeme, se zájemcem o nemovitost vše důkladně probereme, abychom zjistili, zda nic nebrání hladkému uzavření kupní smlouvy či smlouvy o smlouvě budoucí k jeho úplné spokojenosti. Pokud o tom nejsme naprosto přesvědčeni, tak mu rezervační smlouvu v žádném případě nenabídneme,“ řekl makléř této realitky Martin Sládek.

Rezervační smlouva v klasické podobě, tedy jako dvoustranná smlouva mezi zájemcem o nemovitost a realitkou, navíc obnáší i právní zádrhele.

Právní zádrhele rezervace
Nejvyšší soud ČR totiž přijal již několik rozhodnutí o neplatnosti takových rezervačních smluv i případných smluvních pokut v nich obsažených.
 
Problém podle soudu spočívá v tom, že prodávající není stranou rezervační smlouvy, byť realitka má od prodávajícího plnou moc takovou smlouvu uzavřít. Soud z toho vyvozuje, že závazek zájemce o nemovitost uzavřít smlouvu o převodu není vymahatelný, stejně jako jeho vedlejší závazek – uhradit případnou smluvní pokutu.

I přesto by si měl každý, komu realitní kancelář předloží rezervační smlouvu, vše důkladně promyslet a nespoléhat na její případnou neplatnost. Pokud by si transakci nakonec rozmyslel, musel by počítat i s tím, že realitka dobrovolně rezervační poplatek nevrátí a že se ho bude muset domáhat soudně.

To ale neznamená, že každá rezervační smlouva může být právně zpochybněna. „Může být sepsána i trojstranná rezervační smlouva, kterou mezi sebou uzavřou zájemce o nemovitost a její majitel, a realitka bude jen vedlejším účastníkem této smlouvy. Takové smlouvě se dá těžko něco právně vytknout. Je to vlastně jakási zjednodušená smlouva o smlouvě budoucí,“ soudí právnička RK Pubec Petra Frásová.

zdroj: novinky.cz

no comments