Sepiště závět a předejděte majetkovým sporům mezi dědici

Posted by admin 29/04/2013 at 07:28

Většina z nás se někdy v průběhu života dostane do situace, kdy – navzdory zármutku ze ztráty blízkého člověka – musí řešit praktické aspekty dědického řízení.

Ani v případě, že jste nejbližší člověk zesnulého (zůstavitele), není dle platné právní úpravy možné ujmout se dědictví samovolně. Podmínkou pro nabytí majetku je zvláštní, zákonem upravené řízení, v němž soud jako orgán státu garantuje dodržení zákonem stanovených pravidel i závěti zemřelého.

Kde není závěť, zastoupí zákon
Dědí se tedy ze zákona (upravuje Občanský zákoník) nebo podle závěti, případně kombinace obojího. Závětní dědic má přednost před dědici ze zákona, výjimkou jsou pouze takzvaní neopomenutelní dědici – potomci. I vydědění potomka je upraveno zákonem.
 
Vydědit jej lze pouze v případech, že potomek: 
  • v rozporu s dobrými mravy neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nemoci, ve stáří nebo v jiných závažných případech
  • o zůstavitele trvale neprojevuje opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl
  • byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku
  • trvale vede nezřízený život
Stanete-li se dědicem, máte tzv. svobodu přijmout dědictví, tedy i právo se ho v zákonem stanovené lhůtě vzdát. Lhůta pro odmítnutí je měsíc ode dne vyrozumění o tomto právu. Občanský zákoník stanoví také tzv. univerzální sukcesi, tedy dědickou posloupnost, kdy na dědice zůstavitele přechází veškerá majetková práva a zároveň i veškeré právní závazky, které měl zůstavitel před svou smrtí jako celek. Dědic tak nemá možnost odmítnout jen část dědictví, musí přijmout vše, co mu zákon či závěť přiznávají, nebo naopak vše odmítnout v celém rozsahu.
 
V Českém právním řádu také platí omezení odpovědnosti dědice za dluhy zůstavitele jen do výše ceny nabytého dědictví, dědic tedy nemůže z dědictví nabýt více dluhů než majetku.
 
Místně příslušný dědickému řízení je soud, v jehož obvodu měl zůstavitel naposledy bydliště. Soud pak určí notáře – dědici si notáře nemohou volit ani jej měnit, aby byla zajištěna nestrannost přístupu.
 
Předběžné šetření
Prvním úkonem, který notář učiní, je předvolání blízké osoby zemřelého, která je obeznámena s rodinnými a majetkovými poměry zemřelého. Není pravda, že si notář sám zjišťuje existenci veškerého finančního majetku zemřelého. Účelem předběžného šetření je zjistit okruh dědiců a majetku, který má být předmětem dědického řízení.
 
Na předběžné šetření by měl předvolaný přinést závěť, listinu o vydědění, příp. listinu o odvolání závěti zemřelého (pokud jsou uschovány u některého notáře, má již soudní komisař k dispozici jejich ověřené kopie) a přesné adresy s daty narození všech osob, které se budou účastnit dědického řízení. Soudní komisař má přístup do centrální evidence obyvatel, takže chybějící údaje si dohledá.
 
Dále s sebou přinese
  • vkladní knížky, doklady k účtům i jinému finančnímu majetku (i pokud jsou na jméno manžela/ky, jedná-li se o společné vlastnictví)
  • doklady o členství v bytovém družstvu či jiném družstvu
  • velký technický průkaz nebo alespoň přesné informace k vozu, který zemřelý vlastnil
  • vlastnické listiny k nemovitému majetku
  • doklady o půjčkách či dluzích, kreditních kartách apod.
  • doklady (veškeré faktury a účtenky) o výši pohřebních výloh, pakliže je chce dědic uplatnit vůči spoludědicům či z daňových důvodů
Zjišťování okruhu dědiců a rozsahu majetku
Po předběžném šetření provádí soudní komisař na základě zjištěných údajů šetření ohledně nahlášeného majetku. Kolik času bude pro provedení šetření potřeba, nelze předem určit, nicméně státní orgány a banky mají pro odpověď na dotazy notáře lhůtu 1 měsíce.
 
Konečné jednání
Dědici se o rozdělení majetku domlouvají  sami, je dávána přednost dohodě. Dojde-li k uzavření dohody, bude vydáno usnesení o jejím schválení a dědictví je rozděleno dle přání dědiců. Pokud se nedohodnou, je vydáno rozhodnutí o tom, že se dědicům potvrzuje nabytí dědictví dle dědických podílů.
 
Vyjde-li po skončení dědického řízení najevo, že zemřelý vlastnil další majetek, který nebyl zahrnut do dědického řízení, je třeba, aby dědici požádali o dodatečné projednání dědictví.
 
Zažádat mohou i státní orgány (např. katastrální úřad), orgány státní správy, justice či jiné fyzické osoby, které se tak domáhají výkonu svých vlastnických práv.
 
Kdo dědí dle zákona?
Ze zákona se dědí, jestliže závěť nebyla sepsána nebo sepsána byla, ale pro neplatnost ji soud zrušil, případně se nevztahuje se na celý zůstavitelův majetek. Zákon stanovuje, kdo je dědicem a kdy bude povolán k dědění. Tento okruh blízkých je rozčleněn do čtyř skupin.
 
1. skupina: zůstavitelovy děti a manžel nebo partner
Každý dědí stejným dílem. Nedědí-li některé dítě, nabývají jeho dědického podílu stejným dílem jeho děti. Jestliže nedědí ani tyto děti nebo některé z nich, dědí stejným dílem jejich potomci.
 
Nejjednodušší situací, jaká může nastat, je stav, kdy rodinu tvoří dva rodiče a dvě dospělé děti. Zemře-li jeden z rodičů, bude dědit druhý rodič a obě děti rovným dílem, tedy každému třetina. Jestliže nastane situace, kdy některé dítě nebude dědicem (např. je vyděděno), bude jeho podíl rozdělen mezi jeho potomky (děti, nemá-li děti tak mezi vnuky).
 
2. skupina: zůstavitel neměl žádné potomky (děti, vnoučata ani pravnoučata)
Nedědí-li zůstavitelovi potomci, dědí v druhé skupině manžel nebo partner, rodiče a dále ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před smrtí ve společné domácnosti. Dědici druhé skupiny dědí stejným dílem, manžel nebo partner však vždy nejméně polovinu dědictví.
 
3. skupina: zůstavitel nemá potomky, manžela ani rodiče
Povolána k dědění bude spolužijící osoba a zůstavitelovi sourozenci. Pokud zůstavitel má sourozence, kteří zemřeli před ním, bude pro dědické řízení důležité, zda tito sourozenci měli děti (tedy zda zůstavitel měl neteře či synovce).
 
4. skupina: zůstavitel nemá potomky, sourozence ani spolužijící osobu,
má prarodiče případně prastrýce či pratetu. Nedědí-li žádný dědic ve třetí skupině, ve čtvrté skupině dědí stejným dílem prarodiče zůstavitele a nedědí-li žádný z nich, dědí stejným dílem jejich děti.
Nenajde-li se žádných zákonných dědiců, bude jediným dědicem stát.
 
Dědění dle závěti
Závěť je právní úkon, kterým zůstavitel určí, jak by měl být rozdělen jeho majetek v případě smrti. Sepsáním lze vyřešit majetkové záležitosti a předejít tak následným majetkovým sporům mezi dědici. Osoby, které nemají manžele nebo děti, by se měly informovat, kdo po nich bude ze zákona dědit a případně zvážit, zda by nebylo vhodné sepsat závěť. Pokud zůstavitel pořídil závěť jenom o části svého majetku, zbytek majetku bude rozdělen podle zákona.
 
V každé závěti musí být uveden den, měsíc a rok, kdy byla podepsána, jinak je neplatná. Závěť lze napsat vlastní rukou, pokud je napsána např. na stroji nebo počítači, musí ji autor vlastnoručně podepsat a před dvěma svědky prohlásit, že se jedná o jeho poslední vůli. Uskutečnění tohoto prohlášení svědci potvrzují tím, že se na závěť podepíší. Pokud závěť sepíše notář formou notářského zápisu, zůstává originál závěti uložen u notáře a existence je elektronicky evidovaná i v Centrální evidenci závětí vedené Notářskou komorou České republiky. Závěť lze kdykoliv změnit nebo odvolat.
 
zdroj: finexpert.e15.cz

 

no comments

Tisíce lidí mají byty na cizích pozemcích

Posted by admin 29/04/2013 at 07:13

Tisíce lidí v Česku, včetně seniorů a dětí, žijí na časované bombě. Byt nebo dům sice patří rodině, ale pozemek pod ním je cizí. I když mají v ruce nájemní smlouvy na 99 let, nikdy nevědí, kdy se aktivuje roznětka a oni budou měsíce žít ve strachu z toho, že o domov přijdou, protože nemají ranec peněz, aby si pozemek za vypálenou cenu koupili.

V Česku je na 400 tisíc staveb na pozemku jiného majitele.

"Majitelé bytů musí mít zřízeno věcné břemeno k pozemkům,“ upozorňuje advokát František Koranda. I když ho však lidé měli, jako v pražském Zeleném údolí, tak kvůli nečekané změně vlastníka a poté i pronajímatele pozemků byla najednou tato jejich právní jistota zpochybněna.

„Je to případ pro Ústavní soud, aby k tomu vydal nějaké sjednocující stanovisko,“ míní Koranda i další advokáti.

Obvodní soud, tedy nejnižší soudní stolice, sice v do očí bijícím případě na poslední chvíli zarazil hrozbu zbourání nových bytových domů, ale rozhodovací praxe soudů i vyšších instancí není v tomto ohledu sjednocená.

Radikální řez obřím zákoníkem?
Lidé tak žijí ve sžírající právní nejistotě, kdy nevědí, čemu a komu už mají věřit. Radikálně by do toho měl říznout nový občanský zákoník.

„Nově nepůjde postavit bytový dům na pronajatém pozemku, bude se vyžadovat buď vlastnické právo k pozemku, nebo věcné břemeno právo stavby,“ upřesnila soudkyně Markéta Písaříková.

Od ledna příštího roku zákoník nařizuje, že vlastník nemovitosti má předkupní právo na pozemek a opačně – vlastník pozemku má toto právo vůči objektu. Předkupní právo trvá tak dlouho, dokud se nakonec stavba s parcelou majetkově nespojí.

V rámci předkupního práva by neměla jedna strana druhé předkládat návrh ceny, který by byl přemrštěný k cenám obvyklým v dané lokalitě.

Je-li spoluvlastníků více, nelze si jednoho z nich také jen tak vybrat tím, že mu je naopak nabídnuta výrazně nižší cena.

„Nový občanský zákoník se vrací k zásadě, která na našem území platila do roku 1950, podle níž je stavba součástí pozemku. Toto se ovšem netýká podzemních staveb se samostatným účelovým určením; vinný sklep pod cizím pozemkem bude i nadále samostatnou nemovitostí,“ upřesnil právník Lukáš Havel z advokátní kanceláře Bnt.

Advokáti i soudci jsou ale jinak k posuzování praktických dopadů nového „občana“ velmi obezřetní, neboť zavádí tolik nových pojmů a možností, že i toto slučování staveb a pozemků nemusí být tak jednoduché, jak teď na první pohled vypadá. Dotčení jsou tak stále v nejistotě.

Minové pole: Praha 4
Nejedná se přitom jen o Zelené údolí na Praze 4, kde lidé, kteří tam koupili nové byty, dostali od developera IPB Real papír zaručující jim právo k užívání pozemku (věcné břemeno) na devadesát let. Jenže poté pozemky od státu získal právník a rodinám v údolí do očí nasolil vysokou cenu za odkup parcel.

Praha 4 je v tomto, jak se zdá, minovým polem. Vedení této městské části ještě nedávno nekompromisně tlačilo stovky rodin v jiných zdejších čtvrtích do toho, aby si koupily za velké peníze pozemky pod jejich domy. Přitom tito lidé mají na parcely nájemní smlouvy uzavřené s radnicí na ještě zhruba 80 let.

Podobných větších či menších případů, kdy důvodem nejistot jsou rozdílní vlastníci pozemku a na něm stojící stavby, bude po celé republice mnohem více. Tvůrci občanského zákoníku odhadují, že staveb na cizím pozemku je v Česku na 400 tisíc. Nejedná se jen o bytové komplexy a rodinné domy, ale i o chaty a kůlny, přičemž tyto spory jsou letité a dokážou také pocuchat nervy a zatopit domácímu rozpočtu. Někdy to vypadá až úsměvně, byť princip samotný, jak ke sporu došlo, tak úsměvný už není.

„Vzpomínám na případ pionýrské skupiny v Tachově, která vlastnila pozemky a dovolila jednomu ze svých členů, na základě smlouvy o nájmu části pozemku, vybudovat si na odlehlé části pozemků kůlnu na nářadí.

Onen čipera ovšem kůlnu udělal tak, že ji spojil se zemí pevným základem, tedy vybudoval nemovitost, ohlásil to na katastru, a získal tak vlastnictví ke stavbě,“ vzpomíná advokát František Koranda.

Vedení pionýra valilo oči. Podali žalobu. „Pionýři nakonec kůlnu od šikuly odkoupili, aby se nemusela bourat,“ uzavřel Koranda.

zdroj: novinky.cz

no comments

Vláda prosazuje novou pokutu za nekvalitní potraviny!

Posted by admin 26/04/2013 at 07:30

Vláda se snaží zvýšit kontrolu potravin a jejich kvalitu. Kromě zvýšení pokuty za nekvalitní potraviny hrozí i další administrativní sankce. Čtěte které.

Vláda si chce došlápnout na kvalitu potravin. Dnes projednávala návrh novely zákona, která se označuje za nejrozsáhlejší změnu potravinového práva za poslední desetiletí. 

Novela zvýší sankce ze 3 na 10 milionů korun za nedodržení kvality potravin. Zároveň vzroste pokuta za administrativní prohřešky až na 3 miliony korun. Pro nejzávažnější prohřešky zůstane hranice 50 milionů korun. 

Návrh reaguje na změny evropské legislativy a zkušenosti obchodníků a spotřebitelů. Zavádí konkrétně povinnou velikost písma na obalech, na kterou si spotřebitelé stěžují, či povinné označení potravin v českém jazyce. Rozšíří se okruh potravin, u nichž bude povinnost značit zemi původu. 

Dovozci potravin budou muset nahlásit dovoz vybraných potravin rostlinného původu. Zmírnění naopak dojde legislativa pro malé výrobce potravin a prodej zemědělských produktů ze dvora. Kontroly by nově měly spadat pod ministerstvo zemědělství. 

Novela by zčásti měla začít platit od ledna roku 2014. Vláda se k ní vrátí ještě na příštím jednání.

zdroj: podnikatel.cz

no comments

I družstvo si může vzít hypotéku na rekonstrukci paneláku

Posted by admin 26/04/2013 at 06:15

Nižší účty za teplo, ale i prostě barevnější život, to jsou dobré důvody pro investice do zateplení a výměnu oken. České paneláky by vlastně podle původních plánů už ani neměly stát, proto většina z nich prošla nebo právě prochází velkými rekonstrukcemi. Na opravu střechy nebo rekonstrukci výtahu by samozřejmě mělo být dost peněz ve fondu oprav společenství nebo družstva, ale co když není?

I družstva a společenství vlastníků jednotek si mohou u banky vzít úvěr nebo hypotéku. Nejčastěji to jsou klasické úvěry pro právnické osoby. Druhou možností je přímo hypotéka, kdy u družstev slouží jako zástava celá nemovitost, v případě společenství vlastníků se pak ručí jednotlivými bytovými jednotkami. Stavební spořitelny zase nejčastěji poskytují společenstvím SVJ překlenovací úvěry.

Hypotéky vlastníků nevadí
Podmínky pro udělení běžné hypotéky jsou všeobecně známé a hypotéka pro družstvo se od ní příliš neliší. Výbor nebo správce družstva se ale bude muset připravit na mnohem náročnější administrativu. Na hypotéce nebo jiném úvěru se musí všichni domluvit, podle zákona to musí být u družstev 51 % podílníků, u společenství vlastníků jednotek tři čtvrtiny. A to může znamenat obejít a vše vysvětlit třeba i desítkám lidí.
 
A hlavně: přesvědčit je. Nejčastěji diskutovaným tématem bývá, že je třeba ručit nebo dokonce zastavit byty. Na některých bytech možná už navíc zástava je (právě kvůli hypotéce).
 
Ani to však není překážkou, je možné zastavit jen některé byty. Není to ale nutné vždy: Pokud si berete úvěr, který se po rozpočítání na jednotlivé byty dostane na 300 tisíc, některé banky ani nežádají zajištění úvěru, po bytovém družstvu budou žádat jen bianko směnku.
 
Jak to probíhá
Družstvo nebo SVJ musí bance předložit své stanovy, dobře vedené účetnictví a zároveň musí existovat alespoň rok. Je také potřeba prokázat i dobrou platební kázeň družstevníků nebo vlastníků. Hypotéku můžete získat až na 100 % hodnoty domu a někdy banka nevyžaduje ani odhad ceny nemovitosti. Pozor ale při výběru banky, ne každá totiž automaticky poskytuje hypoteční úvěry pro právnické osoby.
 
Přestože administrativy kolem úvěru bude v případě SVJ i družstva poměrně dost, argumentů pro opravu domu je mnoho, nejde jen o snížení účtu za energie. A především: jakmile rekonstrukce proběhne, vlastníci to poznají na skokovém zvýšení hodnoty bytů.
 
zdroj: novinky.cz

no comments

Letos skončí dvouletá záruka na zakoupené zboží

Posted by admin 25/04/2013 at 06:17

Nový občanský zákoník, který má začít platit od ledna příštího roku, se výrazným způsobem promítne i do vztahů mezi obchodníky a spotřebiteli v oblasti záruk a reklamací. Nejvýznamnější změnou je konec dvouleté zákonné záruky na zakoupené zboží. Nově bude prodávající odpovědný pouze za vady zboží v rámci záruky, kterou kupujícímu sám poskytne, anebo kterou si vzájemně sjednají.

Podle oslovených odborníků je ale pravděpodobné, že spotřebitel na této novince nakonec vydělá. Délka záruky totiž bude více než dosud nástrojem konkurenčního boje mezi obchodníky. Navíc prvních šest měsíců bude zákazník při reklamacích dostatečně chráněn tím, že průkazní břemeno za vady na výrobku, které nevznikly špatným zacházením, bude vždy na straně obchodníka.

Prvních šest měsíců bude dokazování na prodejci
Jinými slovy, prodejce bude muset prokázat, že vada na zboží v době jeho prodeje nebyla, jinak bude muset danou věc opravit, v případě větší vady vyměnit. Od sedmého do 24. měsíce bude prokazování, jak a kdy byl výrobek poškozen, na straně zákazníka.
 
Novinka se bude týkat kamenných obchodů i e-shopů. Možnost vrátit zakoupené zboží internetovému prodejci do 14  dnů bez uvedení důvodu a dostat od něj zpět své peníze se s novým občanským zákoníkem nezmění.
 
„Vady vzniklé za dobu užívání věci nebude již možné automaticky reklamovat. Ze zákona totiž prodávajícím zůstává jen povinnost věc v pořádku dodat. Vadu dodané věci má kupující právo reklamovat u prodávajícího do 24 měsíců od jejího převzetí. Přitom do šesti měsíců je ve výhodnější pozici, protože nemusí prokazovat, kdy vada vznikla,“ upřesnil Tomáš Liškutín z advokátní kanceláře PRK Partners.
 
Změny obsažené v novém občanském zákoníku jsou podle něj obecně motivovány snahou dát prodávajícím a kupujícím větší smluvní svobodu.
 
Prodejce bude podle Liškutína také odpovídat za záruční dobu uvedenou na zboží, na jeho obale, v přiloženém návodu nebo v reklamě. „Při poskytnutí nebo při sjednání této záruky budou moci být určeny podmínky pro trvání či způsob uplatnění takové záruky,“ doplnil právník.
 
V případě tzv. skrytých vad, tedy takových, které nejsou při převzetí zboží na první pohled patrné, má nyní zákazník na výběr, zda bude požadovat výměnu vadného výrobku, nebo jeho opravu.
 
Místo výměny celého mobilu jenom kryt 
Od Nového roku již ale nebude mít možnost požadovat automaticky výměnu zboží, pokud bude tato výměna vzhledem k povaze vady nepřiměřená.
 
„V praxi se změny v rámci reklamací dotknou zejména bagatelních vad, které lze rychle odstranit. To znamená, že když zákazník například objeví vadu krytu na mobilním telefonu, nebude moci požadovat výměnu celého přístroje, ale prodávající bude moci na počkání vyměnit pouze kryt telefonu za bezvadný,“ vysvětlil Liškutín.
 
Odlišně bude upravena i možnost zákazníka požadovat slevu z kupní ceny zboží. Kupující bude nově mít možnost požadovat slevu namísto jakékoliv jiné formy reklamace. Toto nové pravidlo zákazníkům dovolí nápravu např. svépomocí, což může být rychlejší, a zároveň prodávajícímu umožní poskytnout slevu, která může být nižší než náklady na nápravu provedenou autorizovaným servisem.
 
„Kupující si tak bude moci vyměnit vadné těsnění u pračky sám a u prodávajícího následně uplatní slevu ve výši ceny těsnění. Kupující tak nebude muset čekat až 30 dnů na vyřízení reklamace, prodávající zase nebude muset hradit náklady související s reklamací, tj. přepravné nebo výjezd technika,“ dodal Liškutín.
 
Jakkoliv budou nová pravidla v rámci prodeje a poskytování služeb v obchodě platit od začátku ledna 2014, na výrobky zakoupené před tímto datem zůstane zákonná záruka zachována, a to po standardní dobu 24 měsíců.
 
zdroj: novinky.cz

no comments

Od následujícího roku bude pro podvodníky mnohem těžší okrást majitele o nemovitost

Posted by admin 24/04/2013 at 06:04

Podvodníci, kteří na základě zfalšovaných dokladů připravují nic netušící majitele o nemovitosti, to budou mít od ledna 2014 mnohem těžší. Vyplývá to jednak z návrhu nového katastrálního zákona, jednak z dalších opatření, která se připravují na základě diskuse poslanců při únorovém prvním čtení.

Podvodné vklady do katastru jsou zpravidla založeny na tom, že podvodníci si vyhlédnou určitou nemovitost, zfalšují kupní smlouvu i plnou moc vlastníka k zastupování při převodu nemovitostí a jakmile dostanou nemovitost do své dispozice, tak ji prodají nic netušícímu zájemci. Majitel nemovitosti se o změně vlastnictví hned nedozví, protože o provedení vkladu je informován podvodník jako jeho fingovaný zástupce.

Informace o vkladu vždy i vlastníkovi 
Návrh katastrálního zákona proto zpřísní podmínky pro zastupování účastníků na základě plné moci. Ta bude muset být nově úředně ověřená. Kromě toho bude vlastníkovi nemovitosti, i když bude zastoupen, zaslána informace o provedení zápisu přímo do jeho rukou.

Pokud má vlastník datovou schránku, nebo si ji zřídí, dostane do této schránky navíc proti současnému stavu i informaci o vyznačení plomby po podání návrhu na vklad, který se týká jeho nemovitosti, takže bude moci na chystaný podvod okamžitě reagovat. Při projednávání návrhu ale poslanci upozornili, že datovou schránku bude využívat jen malá část vlastníků.

Zpráva i SMS a e-mailem 
Katastr proto bude již od ledna 2014 všem zájemcům takovou informaci posílat i SMS zprávou nebo e-mailem.

Podmínkou bude, že vlastník o tuto službu požádá. Služba bude zpoplatněna jednorázovým poplatkem, návrh vyhlášky předpokládá 200 Kč. Zprávy SMS budou zdarma. U majitelů s větším počtem nemovitostí (nad dvacet) má být zaveden roční poplatek odstupňovaný podle počtu nemovitostí.

Zatím bez hesla či PIN 
V diskusi padly i některé další návrhy. Například Občanské sdružení majitelů domů požaduje, aby vlastník nemovitosti po obdržené zprávě o návrhu na vklad dal z bezpečnostních důvodů souhlas k uskutečnění převodu tím, že zadá určité heslo či PIN, které zná jen on a katastr.

„Tento návrh je podnětný, má ale řadu úskalí, neboť jej nelze aplikovat na všechny případy. Musel by se pečlivě připravit, což už nelze stihnout do květnového druhého a třetího čtení ve Sněmovně,“ soudí předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) Karel Večeře.

Podle něho by se totiž mohlo stát, že by prodávající, byť převodní smlouvu opravdu podepsal, mohl nezadáním svého hesla či PIN de facto převod zablokovat. Třeba proto, že si převod po podpisu rozmyslel. Kupující by tak byl ve velké nejistotě. Nelze jej použít v případě nahrazení projevu vůle soudem, při zápisu práv vzniklých na základě dražeb i v dalších situacích.

Dopisy by vkladové řízení prodloužily 
Jiným návrhem je, aby vlastník nemovitosti musel být zvláštním dopisem informován o každém vyznačení plomby po podání návrhu na vklad do katastru, který se týká jeho nemovitosti. Také je navrhováno umožnit odvolání i proti povolení vkladu a připustit žalobu proti povolení vkladu.
 
„Tento návrh má dva problémy. První je v tom, že když ve správním řízení provedete takové vyrozumění, musíte vlastníkovi současně dát i lhůtu k tomu, aby se vyjádřil. To by znamenalo prodloužení vkladového řízení, v případě možnosti odvolání a dvouměsíční lhůty pro podání žaloby, až na čtyři měsíce, což by lidem i firmám nesmírně zkomplikovalo život. Vezměte si, že na provedení vkladu je vázáno vyplacení kupní ceny, na vkladu zástavního práva závisí poskytnutí úvěru, často i předání nemovitosti, takže lidé se nemohou stěhovat atd.,“ upozornil Večeře.
 
Vlastník by někdy ani nemohl katastru potvrdit, že návrh je projevem jeho vůle. Třeba proto, že se bude zdržovat v zahraničí nebo pobývá dlouhodobě v nemocnici.
 
Druhým aspektem jsou náklady na zaslání těchto dopisů. Podle šéfa ČÚZK by přišly při miliónu řízení a dvojím obeslání všech účastníků navíc proti současnému stavu až na 200 miliónů korun ročně.
 
Váha zápisu posílí 
Opatření, která by měla omezit podvody s nemovitostmi, se chystají i proto, že od ledna nový občanský zákoník posílí váhu zápisu v katastru ve prospěch toho, kdo nabyde nemovitost v dobré víře, že ji získal koupí od skutečného vlastníka.

Dnes je kupující ve velké nevýhodě v tom, že jeho vlastnictví může být de facto kdykoli zpochybněno a může o nemovitost přijít.

Podle nového občanského zákoníku by měl vlastník, který byl podvodem připraven o nemovitost, převod napadnout do tří let, jinak bude mít proti novému vlastníkovi, který o předcházejícím podvodu nevěděl, mnohem užší možnost účinné obrany, než je tomu dosud.

I přes zpřísněná opatření se proto každému vlastníkovi vyplatí, aby čas od času zkontroloval, zda u nemovitosti je stále veden jako vlastník. To je ta nejjistější ochrana a přitom jednoduchá.

Výpis z katastru si lze čas od času nechat udělat například na poště či se dá stav ověřit na internetu nahlédnutím do katastru na webové stránce ČÚZK.

Terčem útoku bývají hlavně drahé nemovitosti 
Podvody nelze v žádném případě podceňovat, ale někdy z médií vzniká dojem, jako by šlo o nějaký masový jev.

„Odhaduji, že může jít o desítky případů. Týkají se však nemovitostí značné hodnoty, takže jde o vážný problém. Případy jsou to různé, rozhodně nelze říci, že by šlo jen o organizovaný zločin, možná i víc podvodných převodů se uskuteční v rámci rodiny a příbuzných. Například proto, že tetička žijící v domově důchodců odmítne svému synovci převést nemovitost,“ uvedl Večeře.

zdroj: novinky.cz

no comments

Lidé v předdůchodu mohou pracovat bez omezení

Posted by admin 22/04/2013 at 08:15

Předdůchody už pobírají první účastníci od ledna nově zavedeného doplňkového penzijního spoření. Pravidelná měsíční penze, která je jim vyplácena z jejich vlastních naspořených prostředků v penzijních společnostech (nikoli tedy od státu), však zpravidla nestačí na pokrytí jejich potřeb, a tak se zajímají o to, jak si mohou k této penzi přivydělat.

Takzvané předdůchody mají především pomoci lidem, kteří těsně před vznikem nároku na starobní důchod přijdou o práci. Umožňují, aby lidé mohli na překlenutí tíživé situace čerpat svoje vlastní naspořené peníze u penzijních společností a nemuseli odcházet do předčasného starobního důchodu, poskytovaného státem. Ten by byl pro ně tou horší variantou, protože je až o pětinu nižší než řádný starobní a je trvale krácen.

Stát tzv. předdůchodce podporuje tím, že za něho platí zdravotní pojištění, přičemž dobu, po kterou bude čerpat předdůchod a nebude mít žádné výdělky, bude možné při žádosti o starobní důchod takzvaně vyloučit.

To znamená, že tato doba bez výdělků nijak negativně neovlivní osobní vyměřovací základ při budoucím výpočtu starobního důchodu (nesníží tedy výši celkového průměrného výdělku pojištěnce za celé sledované období jeho pracovní aktivity).

Sleva na dani přísluší
Není ale vyloučeno, že člověk pobírající předdůchod nakonec práci přece jen najde. Co to bude pro něho znamenat? Neztratí nějaké výhody, které má běžný zaměstnanec nebo OSVČ? O žádné výhody nepřijde. Předdůchodce – na rozdíl od předčasného důchodce – si může vydělat jakoukoli částku bez omezení.
 
Pokud si vydělá takovou částku, která by mohla příznivě ovlivnit výši jeho starobního důchodu, pak se může dokonce vzdát svého práva, aby tato doba byla zařazena mezi doby vyloučené. S tím omezením, že člověk, který bude v období předdůchodu pracovat jen u jedné firmy, bude moci vyloučit jen celou dobu práce, nikoli pouze jeden rok.
 
Když budou příjmy předdůchodce nízké a požádá o jejich vyloučení pro výpočet starobního důchodu, i tak se mu doba, po kterou bude pracovat při předdůchodu, započte do celkové doby pojištění. A to tak, že za každých 360 dnů, kdy odváděl důchodové pojištění, se mu započte pro procentní výměru důchodu 1,5 % ročně.
 
Ve srovnání se starobním důchodcem má pracující předdůchodce výhodu v tom, že může uplatňovat bez omezení základní nezdanitelnou slevu, která činí 24 840 korun za rok (2070 Kč za měsíc).
 
Pracující starobní důchodci, kteří k 1. lednu aktuálního roku pobírají starobní důchod, totiž ztratili od ledna 2013 kvůli vládnímu daňovému balíčku na tři roky nárok na slevu 24 840 Kč za rok.
 
Při práci je pojistné bez úlev
Na druhé straně ale předdůchodce, který si přivydělává, nemůže počítat s tím, že bude mít nějaké úlevy při placení pojistného. V tom je určitý rozdíl proti starobnímu důchodci, který si přivydělává jako OSVČ. Ten je totiž považován za tzv. OSVČ vedlejší a důchodové pojištění platí jen tehdy, když jeho rozdíl mezi příjmy a výdaji (dílčí základ daně) přesáhne za rok jen stanovený limit. Například za rok 2012 činí 60 329 Kč při výdělečné činnosti ve všech 12 kalendářních měsících tohoto roku.
 
Předdůchody se čerpají ze systému doplňkového penzijního spoření, tedy z jedné části třetího dobrovolného pilíře.
 
Podmínkou je doba spoření minimálně pět let a mít naspořeno tolik, aby předdůchod činil aspoň 30 procent průměrné mzdy v ČR, což je zhruba 8000 korun měsíčně.
 
Předdůchod může ale získat i člověk, který má penzijní připojištění. Musí ovšem nejprve přestoupit do doplňkového penzijního spoření. Započtou se mu jak převedené peníze, tak doba spoření v penzijním připojištění. Pokud předdůchodce získá práci, nemá možnost již vyplácený předdůchod přerušit či ukončit. Předdůchod musí doběhnout až do okamžiku dosažení důchodového věku.
 
zdroj: novinky.cz

no comments

Chcete přestoupit k jiné bance? Využijte takzvaný Kodex mobility!

Posted by admin 19/04/2013 at 06:26

V posledních měsících je na bankovním trhu znát zvýšený ruch. Stojaté vody rozvířily zajímavé produktové nabídky, které lákají klienty k odchodu od stávající banky a zakotvení u banky nové. Přesun od jedné ke druhé si můžete vlastními silami zařídit sami. Máte ale také možnost využít i takzvaného Kodexu mobility, kdy nová banka udělá přechod za vás.

Ke Kodexu mobility České bankovní asociace přistoupily téměř všechny banky působící na českém trhu. Přestup od jedné banky ke druhé je tak velmi jednoduchý. Nová banka za vás provede a zařídí všechny potřebné formality. Pokud si ale zvolíte mBank či Zuno, počítejte s tím, že vyřízení přechodu bude na vás. Obě banky ke kodexu zatím nepřistoupily.

Změna banky s využitím kodexu zbaví klienta prakticky všech starostí s rušením starého běžného účtu a otevřením nového či s převedením trvalých příkazů a inkas z původní banky do nové. Všechny náležitosti za něj totiž provede nová banka v součinnosti se "starou" bankou.

Klientům scházejí informace 
I přesto, že díky Kodexu mobility je změna banky velmi jednoduchá, banky uvádějí, že jen malé procento (zhruba 5–10 % klientů) změní banku s jeho využitím. Vinny jsou podle nich jak malá informovanost, tak nedůvěra klientů, že vše proběhne bez komplikací.
 
Na druhou stranu Petr Plocek z UniCredit Bank uvedl, že téměř sto procent nových klientů přechází do UniCredit právě s využitím kodexu. "Co se týče změny banky prostřednictvím mobility, jsme na přední příčce a klienti ji hlavně díky informacím od bankéřů při přechodu do naší banky aktivně využívají. Naši bankéři se snaží prostřednictvím mobility klientovi tento přechod usnadnit, máme tedy minimální počet případů, kdy si klient řeší změnu banky sám," upřesnil Plocek.
 
Stačí vyplnit formulář Žádost o změnu banky
Vaše první kroky, jakmile se rozhodnete změnit banku, by měly vést do nové banky. Založíte si u ní běžný účet a vyplníte formulář Žádost o změnu banky. Jeho prostřednictvím požádáte svou původní banku o zrušení všech trvalých příkazů a souhlasů s inkasem ke dni, který si určíte, a o zaslání jejich seznamu do nové banky. Pokud ale nechcete některé trvalé příkazy či inkasa převádět, je vhodné si je ještě před přestupem v původní bance zrušit. Také byste měli odevzdat svou debetní kartu.
 
Zároveň přes formulář vypovíte u původní banky smlouvu o běžném účtu a požádáte novou banku o zřízení trvalých příkazů a souhlasů k inkasu ze seznamu, který od původní banky obdrží.
 
Jedinou věc ale za vás nová banka neudělá - nebude o vašem novém čísle účtu informovat společnosti, které mají svolení k inkasu z vašeho účtu. To musíte udělat sami. Zvýšenou pozornost byste měli při přechodu od jedné banky ke druhé věnovat i správnému načasování u pravidelných plateb, abyste se nedostali s některými z nich do prodlení.
 
Celý proces změny banky s využitím Kodexu mobility je zdarma a trvá minimálně 15 pracovních dní.
 
Jak v současnosti klienti mění banky
Ruch na bankovním trhu v poslední době způsobily především malé "bezpoplatkové" banky, které hlásí příliv klientů především ze tří největších bank. Například Air Bank a Equa bank shodně uvedly, že zhruba tři čtvrtiny nových klientů k nim přicházejí z České spořitelny (ČS), ČSOB a z Komerční banky (KB).
 
"Po představení dubnových novinek jsme zaznamenali dosud rekordní počet žádostí. Jen za poslední týden jsme do původních bank klientů odeslali téměř 400 žádostí o převod účtu k Air Bank, což je více, než kolik jsme jich vloni v průměru posílali za celý měsíc," uvedl Vladimír Komjati z Air Bank.
 
Nové klienty však získávají i větší banky. Například v GE Money Bank zaznamenali výrazný zájem klientů o převedení účtu se spuštěním nového účtu bez poplatků Genius Gratis, který banka nabízí od loňského roku. Podle Petry Crhové ze Sberbank se zájem o klientství proti měsíčním statistikám z loňského roku zvýšil o 100 %. I do těchto bank nejvíce klientů přichází z ČS, ČSOB a KB. Zhruba 25 tisíc nových klientů si za posledních několik měsíců zřídilo nový účet eKonto Komplet u Raiffeisenbank.
 
Česká spořitelna uvádí, že bilance příchodů do banky a odchodů z banky je v poslední době vyrovnaná.
 
"Klientů přichází v podstatě stále stejný počet, odchází jich nepatrně více," zmínila Pavla Hávová z ČSOB.
 
zdroj: novinky.cz

 

no comments

Kolik musíte mít peněz, abyste už patřili mezi boháče?

Posted by admin 18/04/2013 at 06:53

Kdo je u nás považován za chudého, se už jasně vyčíslilo. Podle statistiků je to milión osob s šesti, devíti tisíci korunami měsíčně na hlavu. Kolik ale musí mít Čech peněz, aby patřil mezi boháče?

Jinými slovy, od jaké minimální hranice příjmů, úspor a investic banky člověku otevřou pozlacené dveře, za nimiž jsou mimořádně levné úvěry bez poplatků navíc?

Záleží případ od případu, kolik u banky může bohatý člověk otáčet peněz. Výhradně investiční privátní banky, patřící obvykle úzké skupině osob, se jinak běžnými spotřebiteli vůbec nezabývají.

Chudý příbuzný mezi bohatými: 15 miliónů až 20 miliónů Kč
Nemají bankomaty ani přepážky, většina lidí je nezná ani podle názvu. Ale jsou tady. VIP klientovi v Česku otevřou dveře, když disponuje investicemi, nemovitostmi a úsporami v hodnotě alespoň 15 miliónů korun. A to je ještě spíše jako chudý příbuzný, byť už mezi bohatými.
 
V bohatších částech světa, než je Česko, bývá podle finančníků tato startovní hranice pro vstup do výběrové banky ještě v přepočtu o zhruba alespoň pět až deset miliónů korun vyšší.
 
Do lepšího bankovního kupé od sto tisíc měsíčně
Své výběrové bankovnictví ovšem mají i běžné banky. Podmínkou pro vstup do prémiového bankovnictví jedné z hlavních bank našeho trhu je minimální měsíční příjem sto tisíc korun měsíčně.
 
Jen pro představu: Plat nad 50 tisíc měsíčně má pouhých pět procent zaměstnanců. Dvě třetiny zaměstnanců nedosáhnou ani na celostátně průměrných 25 tisíc korun měsíčně.
 
Vstupenkou do lepší třídy jinak běžně dostupné banky jsou nejen pravidelné příjmy, ale i úspory a investice. Jejich součet musí pro premiérový přístup dosáhnout nejméně jeden milión korun.
 
Pro privátní bankovnictví, které je už opravdu vysokým patrem retailové banky (tzn. s drobnou klientelou - pozn. red.), musí klient mít desetinásobně vyšší bilanční sumy, tedy souhrny vkladů a úvěrů. Tam se již očekává úroveň alespoň 10 miliónů korun. Dohromady v prémiovém i privátním režimu má jen tento bankovní lídr na patnáct tisíc Čechů a jejich počet narůstá.
 
Velké peníze půjčují velmi levně 
Jedno však mají, co se bohaté klientely týče, všechny banky společné - čím více u nich máte v nejrůznějších podobách uloženo peněz, tím menší poplatky vám účtují v poměru k poskytované službě. Když si klient půjčuje peníze, tak čím je větší částka a čím větší bonita (souhrn příjmů a majetků), tím jsou tyto peníze levnější.
 
Dokonce v některých případech, kdy podnikatel má velké obraty, tak na překlenovací dobu mu peníze poskytnou víceméně i zdarma. Mnozí bohatí podnikatelé to pak dělají tak, že je půjčují dále jako nebankovní půjčku, ovšem za už vysoký úrok.
 
Za krize ještě lépe než před ní
Banky vyloženě jen pro bohaté teď navzdory vleklé krizi spolu se svými klienty pohádkově vydělávají - ještě více než před nástupem historicky rekordních pádů průmyslu, stavebnictví a dalších oborů.
 
„Rok 2012 byl pro nás nejlepším v historii, provozní zisk meziročně vzrostl 1,5krát,“ oznámila nedávno jedna z tuzemských výběrových bank. Čistý zisk jí pak meziročně narostl 2,5krát. V sumě znamenal přes miliardu korun.
 
zdroj: novinky.cz

 

no comments

Češi nezvládají své dluhy, do poraden chodí čím dál víc lidí

Posted by admin 17/04/2013 at 07:32

Přes padesát tisíc Čechů a Češek se loni obrátilo na Asociaci občanských poraden, protože potřebovali poradit, co mají dělat s dluhy, které nezvládají včas splácet, a s exekutory, kteří po nich dlužné částky začali vymáhat.

Lidí, kteří mají potíže se splácením svých dluhů, je ale podstatně víc. Dlouhodobý úvěr loni řádně nesplácelo téměř 30 tisíc lidí, což je skoro o čtyři tisíce více než v roce 2011. Krátkodobý úvěr pak řádně nesplácelo asi 275 tisíc klientů.

Podle Hynka Kalvody z Asociace občanských poraden průměrná výše dluhů, které s klienty řešili, byla půl miliónu. O pomoc žádalo více žen (57 %) než mužů. Průměrný věk klientů se pohyboval mezi 31 až 50 roky, jejich příjem dosahoval zhruba 8000 až 18 400 korun měsíčně. Z těchto příjmů se splácí dosti obtížně půlmiliónový dluh, shodují se ekonomové.

Do problémů s penězi snadno
Do problémů s penězi se člověk dostane snadno, někdy vlastní neopatrností a nemusí o tom zpočátku ani vědět, potvrzuje František Klufa z ČSOB.
 
Jeden šatnář využil toho, že lidé odkládají do šaten vedle svršků například v kapse i platební karty, na které si ještě, „aby nezapomněli“, napíšou svůj PIN kód. Během doby, kdy měl kabát pod kontrolou, tak vybral pozoruhodnou částku z bankomatu, uvedl Klufa v úterý na konferenci Finanční gramotnost jako klíčová kompetence pro zdravou společnost.
 
Předluženost se týká nejen nízkopříjmových skupin obyvatel, ale už i středněpříjmových skupin, dodává Klufa. Na 15 % českých rodin má hypotéku, 25 % domácností má spotřebitelský úvěr, celková zadluženost domácností přesáhla 1,2 biliónu korun.
 
Podle ekonomů se lidé dostávají do problémů nejčastěji tím, že se předluží a nezvládnou splácet půjčky. Lidé nečtou smlouvy, které podepisují, nerozumí pojmům, výši úroků, neporovnávají půjčky a výši svých příjmů.
 
Jenže jak upozornil Pavel Kubů z Intel Czech Tradings, v době nástupu internetového bankovnictví, mobilních telefonů a mobilních počítačů je třeba počítat i s tím, že stále více Čechů a jejich peněz se stává oběťmi organizovaného zločinu, který jim různými způsoby luxuje jejich konta a dostává je do problémů a dluhů.
 
Sem například patří „mimořádně výhodný internetový prodej auta pod tlakem času“, kdy je ale třeba předem do údajné právní kanceláře složit významnou částku. Adresa kanceláře je, jak se ukáže, ovšem číslo konta podvodníka. Oblíbené je také navázání citového vztahu po internetu, který končí požadavkem zaslání peněz na údajnou léčbu těžké choroby.
 
Málokdo ví, říká Pavel Kubů, že dotyčné rozněžnělé ženě velmi často místo potenciálního partnera odpovídá program počítače. Někdy se jako problémové ukazují i nabídky práce z domova, zejména takové, které chtějí využívat k práci konto zájemce.
 
Zadlužené ženy a senioři
Že je mezi dlužníky velký počet žen, potvrzuje i socioterapeutka Marie Macháčková z poradenského centra pro oběti násilí ROSA. Ženy samoživitelky si často z chudoby berou půjčky na běžný provoz domácností, v rozpočtu jedou na doraz. Pak stačí opožděné platby, nezaplacení alimentů a na problém se splátkami je zaděláno.
 
Řada žen navíc uzavírá půjčky a úvěry pod velkým psychickým a fyzickým nátlakem partnera, aniž z půjčky má nějaký užitek či z něj vidí korunu. Splácení ale téměř vždy zůstává na nich, dodává. Často ženy z problémových rodin neumí sestavit rozpočet, rozvrhnout si příjmy a výdaje. Protože jsou roky násilnickými partnery izolovány od peněz, neumí s nimi hospodařit, dodává.
 
Podle Jindřicha Kadlece z České asociace pečovatelské služby se mezi zadlužené skupiny obyvatel stále více dostávají senioři. Podle jeho poznatků mezi hlavní příčiny patří i to, že řada finančních institucí nabízí půjčky bez nutnosti prokazování příjmů, seniorům jsou zasílány kreditní karty s předschváleným úvěrem.
 
Senioři také často ručí za půjčky dětí, které se ale příliš nesnaží je splácet, či se zadluží na různých předváděcích a prodejních akcích.
 
Východiskem a podstatným impulzem ke změně a omezení problémů s nadměrným zadlužením a neschopností splácet je podle Františka Klufy systematické zvyšování finanční gramotnosti, které musí začít už ve škole.
 
zdroj: novinky.cz

no comments